Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Aoka hanaraka ny fitsipiky ny Mpamonjy

  "Ataovy izay hihavananao amin 'ny rahalahinao, ary rehefa miverina, dia vao atero ny fanatitrao ." - Mat. 5:24.

  Mofon'aina:

  Ireo voatendry hiambina ny fahalianan ' ny fiangonana amin'ny zava-panahy dia tokony hitandrina fatratra mba haneho ohatra tsara, tsy tokony hanome toerana ny fitsiriritana sy ny fialonana na koa ny fiahiahiana ny hafa izy ireo fa haneho mandrakariva ny toe-tsain'ny fitiavana sy ny fanajana ary ny fahalemem-panahy, izay iriny hampirisihina mba hananan'ireo mambran'ny fiangonana. Aoka hifantohana tsara ireo torolalan'ny tenin'Andriamanitra. Aoka hofehezina ny fihetsika rehetra maneho fankahalana na faharatsiam-panahy ary aoka hongotana ny faka mangidy rehetra. Tokony harahina amin'ny fomba hentitra ny fitsipiky ny Mpamonjy rehefa misy olana teraka eo amin'ireo mambran'ny fiangonana. Aoka hatao ny ezaka rehetra mba hisian'ny fampihavanana; raha toa ka mikiribiby hitoetra ao amin'ny fifandirana anefa ny andaniny sy ny ankilany dia tokony haato amin'ny andraikiny mandra-pisian'ny firindrana eo amin'izy ireo.

  Eo anatrehan'ireo fizahan-toetra miseho eo anivon'ny fiangonana, aoka ny mambra rehetra handinika ny fony mba hahitany raha toa avy aminy ny anton'ny olana. Mety hitondra fikorontanana ao am-piangonana ny avonavona ara-panahy, ny faniriana hanjakazaka, ny faniriana feno avonavona hahazo voninahitra na hahazo toerana, ny tsy fahaizana mifehy tena, ny fampanaranana ny fironana ambany sy ny fitsaratsarana ary ny tsy fahaizana mandanjalanja.

  Ireo tia mifosafosa matetika no miteraka toe-java-tsarotra, manapoizina ny saina tsy miambina ary mampisaraka ny mpisakaiza akaiky indrindra amin'ny resaka bitsibitsihiny sy ny soso-keviny izy ireo. Manampy trotraka ireo mpitondra fikorontanana ireo eo amin'ny asa ratsy ataony ireo olona maro vonon-kihaino izany sy ireo fo ratsy izay manao hoe: "Tantarao, (...) dia hotantarainay." Tsy tokony hekena eo amin'ireo mpianatr'i Kristy izany fahotana izany. Aoka tsy hisy ray aman-dreny kristianina hanaiky ny hamerenana ao an-tokantrano ny fifosana na koa ireo fanamarihana natao hanalam-baraka ny mambran'ny fiangonana.

  Tokony horaisin'ny Kristianina ho adidy masina ny hanohitra ny toe-tsain'ny fitsiriritana na ny fifaninana feno fialonana. Tokony hampifaly azy ireo aza ny laza tsara ananan'ny rahalahiny na ny fahombiazany na dia toa latsaka aza ny toetrany na koa ny zava-bitany eo anatrehan'izay an'ny rahalahiny (...) - TFC, b. 5, tt. 241,242

  Please publish modules in offcanvas position.