Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Ny haraton’ny filazantsara

  "Ary koa, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harato-tarihina, izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka nahavory ny samy hafa karazana rehetra." - Mat. 13:47.

  Mofon'aina:

  Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harato-tarihina, izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka nahavory ny samy hafa karazana rehetra; ary rehefa feno izany, dia notarihiny ho eny an-tanety, dia nipetraka ny olona ka nifantina ny tsara hataony ao an-karona, fa ny ratsy nariany. Dia tahaka izany no hatao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao; hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina, dia hatsipiny any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo izy; any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify.

  Ny fitoriana ny filazantsara no aseho an'ohatra amin'ny fandatsahana ny harato. Samy raisiny avokoa ao amin'ny fiangonana na ny tsara na ny ratsy. Rehefa vita ny asan'ny filazantsara, dia hahatanteraka ny asa fampisarahana ny fitsarana. Hitan'i Kristy fa ny fisian'ny rahalahy sandoka ao amin'ny fiangonana dia hahatonga ny lalan'ny fahamarinana ho voasoketa. Hiteny ratsy ny filazantsara izao tontolo izao noho ny fiainana tsy mendrik'ireo mpisandoka ho mpianatra. Na dia ny Kristianina aza dia ho tafintohina raha mahita fa betsaka amin'ireo izay mitondra ny anaran'i Kristy no tsy fehezin'ny Fanahy. Satria leferina ao amin'ny fiangonana ireo mpanota ireo, dia ho tandindomin-doza ny olona hihevitra fa manala tsiny ny fahotany Andriamanitra. (...) 

  Ny fanoharana momba ny tsimparifary sy ilay momba ny harato tarihina dia samy mampianatra mazava fa tsy hisy izany hoe fotoana hahatafaverenan'ny ratsy fanahy rehetra ho ao amin'Andriamanitra izany. Niara-naniry ny vary sy ny tsimparifary hatramin'ny fijinjana.

  (...) Tsy tian'Andriamanitra ny handringana na iza na iza. "Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan 'ny ratsy fanahy, fa ny hialan 'ny ratsy fanahy amin'ny làlany, mba ho velona izy. Mialà, mialà amin'ny lalan-dratsinareo, fa nahoana moa no te-ho faty hianareo, ry taranak'Israely? " Mandritra ny androm-pahasoavana dia miangavy ny olona ny Fanahy Masina hanaiky ny fanomezana ny fiainana mandrakizay. Ireo izay mandà ny fitalahoany ihany no havela ho faty. Efa nolazain'Andriamanitra fa tsy maintsy haringana ny fahotana satria toy ny habokana manimba an'izao rehetra izao (...). - HF, tt. 97,98

  Please publish modules in offcanvas position.