Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Ny fitiavan’i Kristy ao amin’ny fiangonana

  "Tsy toy ny manoratra didy vaovao aminao, fa ilay nananantsika hatramin 'ny voalohany ihany, dia aoka hifankatia isika." - 2 Sao. 5. 

  Mofon'aina:

  Io fitiavana io, izay miseho ao amin'ny fiangonana, dia azo antoka fa hamoha ny fahatezeran'i Satana. Tsy nanipika lalana mora ho an'ny mpianany i Kristy. "Raha halan 'izao tontolo izao hianareo, dia aoka ho fantatrareo fa Izaho efa halany talohanareo. Raha naman 'izao tontolo izao hianareo, dia ho tia ny azy izao tontolo izao; fa satria tsy naman 'izao tontolo izao ianareo, fa Izaho efa nifidy anareo tamin 'izao tontolo izao, dia halan 'izao tontolo izao hianareo. Tsarovy ny teny izay nolazaiko taminareo hoe: Ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony. Raha nanenjika Ahy izy, dia hanenjika anareo koa; ary raha nitandrina ny teniko izy, dia hitandrina ny anareo koa (...)". Ady sy tolona mafy no tsy maintsy hitondrana ny filazantsara ao anivon'ny fanoherana ny loza mananontanona sy ny fatiantoka ary ny fijaliana. Nefa izay manao izany dia tsy manao afa-tsy ny manaraka ny dian'ny Tompony.

  Amin'ny maha-Mpanavotra an'izao tontolo izao Azy, dia nifanehatra mandrakariva tamin'ny toa tsy fahombiazana i Kristy, Izy, Izay mpitondra hafatry ny famindrampo ho an'izao tontolo izao misy antsika, dia toa tsy nanao afatsy kely ny amin'ny asa niriny mafy hatao hanandratana sy hamonjena ny olona. Nisy hery miasa mangina avy amin'i Satana izay nanohitra mandrakariva ny lalany. Nefa tsy tokony ho kivy Izy. Hoy ny ambarany amin'ny alalan'ny faminanian'i Isaià: "Foana ny nisasarako, zava-poana sy tsinontsinona no nandaniako ny heriko; kanefa ao amin'i Jehovah ny rariny tokony ho Ahy, ary ny valin'ny asako dia ao amin 'Andriamanitro (..) Fa mahazo voninahitra eo imason'i Jehovah Aho, ary Andriamanitro no heriko". 

  Niravoravo i Kristy fa azony atao ny hanao ho an'ny mpanaraka Azy mihoatra noho izay azony angatahiny sy heverina aza. Niteny tamim-pahatokiana Izy, fantany fa nisy didy manana ny hery rehetra efa nomena talohan ny nanaovana an'izao tontolo izao. Fantany fa handresy eo amin'ny ady ifanaovana amin'ny ratsy ny fahamarinana izay tafin'ny hery tsitohan'ny Fanahy Masina, ary fantany fa ilay faneva voapentin-drà dia hikopakopaka amim-pandresena eo amin'ny mpanaraka Azy (...). – 1FM. tt. 732-734. 

  Please publish modules in offcanvas position.