Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Tsy hevitr’olon-tokana

  "Fa raha misy manao azy hahalala, dia tsy mbola mahalala araka izay tokony ho fantany akory izy." - 1 Kôr. 8:2. 

  Mofon'aina:

  Fahefana lehibe no nomen'ny Mpanavotra an'izao tontolo izao ny fiangonany. Nambarany ireo fitsipika natao hampiharina raha misy ny olana eo amin'ny mambra ao. Taorian'ny taridalana mazava nambarany ny amin' izay fitondrantena tokony hananana, dia izao no nambarany: "Lazaiko aminareo marina tokoa: na inona na inona fehezinareo eto ambonin'ny tany dia hofehezina any an-danitra; ary na inona na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia hovahana any an-danitra. "- Mat. 18:18. Araka izany, na ny fahefan'ny lanitra aza dia manaiky ny fitsipi-pifehezan'ny fiangonana manoloana ireo mambra rehefa arahina ny fitsipiky ny Baiboly.

  Tsy manome fahefana ny olona vitsivitsy hametraka ny fitsarany hifanohitra amin'ny fitsaran'ny fiangonana ny tenin'Andriamanitra, tsy omena fahefana koa izy ireo hampanjaka ny heviny hifanohitra amin'ny hevitry ny fiangonana. (...) Nisy ireo olona nanana ny fisainany manokana izay nanambara fa marina ny heviny, nambarany fa nampianatra azy ireo Andriamanitra ary niasa tao am-pony sy nitari-dàlana azy. (...) Samy hafa avokoa ny fampianarany sy ny finoany kanefa samy milaza ho manana fahazavàna manokana avy amin'Andriamanitra izy ireo.

  (...) Ny lesona feno taridalana nataon'ny Mpamonjintsika dia narahin'ny teny fikasana izay milaza fa raha misy roa na telo mivory mba hangata-javatra amin'Andriamanitra dia homena azy ireo izany. Asehon'i Kristy eto fa tokony hanana firaisana amin'ny hafa isika, eny na eo amin'ny faniriantsika zavatra iray aza. Ren'Andriamanitra ny vavaka ataon'ny tsirairay kanefa eto i Jesôsy dia manome lesona manokana sy manan-danja izay tokony hisy fiantraikany manokana eo amin'ny fiangonany teto an-tany izay vao nalamina. Tokony hisy ny fifanarahana eo amin'ireo zavatra irin'izy ireo sy angatahiny amim-bavaka. Tsy fisainan'ny fanahy iray izay mety ho voafitaka izany fangatahana izany fa tokony ho faniriana mivaivain'ny fanahy maro izay mifantoka amin-javatra tokana. - TFC, b. 3, tt. 428, 429.

  Please publish modules in offcanvas position.