Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Ny fanahin’Andriamanitra sy ny firaisana ao amin’ny fiangonana

  "Ary izay rehetra nino dia niray toerana, sady niombonany avokoa ny fananany rehetra." - Asa. 2:44. 

  Mofon'aina:

  Nilaza tamin'ny mpianany i Kristy fa ny herin'ny Fanahy Masina dia hiaraka mandrakariva amin'ny mpianany ambara-pahatongan'ny fiafaran'izao tontolo izao. Saingy tsy noeritreretina araka ny tokony ho izy akory ilay fampanantenana, ary tsy nokajina ho araka ny tokony ho tena izy koa ny fahatanterahany. Tsy zavatra tena andaniana fotoana tsy akory ny fieritreretana ny momba ny fahatongavan'ny Fanahy Masina, ary tsy mahagaga raha ireto no mitranga: mosary ara-panahy, fahajambana ara-panahy, fitotonganana ara-panahy ary fahafatesana. (...)

  Ny fahabangan'ny Fanahy Masina no mahatonga ny ministeran'ny filazantsara ho kely hery. Azo atao tsara ny manana fahaizana, talenta, fahaiza-miteny, sy ireo fanomezam-pahasoavana voajanahary sy nianarana; saingy rehefa tsy eo ny Fanahy Masina dia tsy hisy fo ho voataona, tsy hisy mpanota hanatona an'i Kristy. Amin'ny lafiny iray, raha miray amin'i Kristy ireo ka manana ny fanomezam-pahasoavan'ny Fanahy dia na ny mahantra indrindra sy ny tsy manam-pahalalana indrindra amin'ireo aza dia hanana fahefana izay hikasika ny fo. (...) 

  Ny hafanam-po ho an'Andriamanitra no nanosika ny mpianatra hijoro ho vavolombelona ny amin'ny fahamarinana tamin-kery lehibe. Moa tsy tokony hirehitra ao am-pontsika koa ve izany hafanam-po izany ka ho vonona isika hitantara ny fitiavan'ny Mpamonjy, ny amin'i Kristy izay nohomboana? Moa tsy tokony ho avy hamaly ireo vavaka natao tamim-pahamatorana sy tamim-piaretana ve ny Fanahin'Andriamanitra ankehitriny ka hameno ny olona amin'ny fahafaha-manompo? Nahoana àry ny fiangonana no malemy sy tsy manam-panahy toy izany? 

  Rehefa ny Fanahy Masina no mifehy ny sain'ny mambran'ny fiangonantsika, dia izay vao ho hita any am-piangonantsika ny fenitra ambony kokoa noho ny hita ankehitriny amin'ny teny, ny ministera, ary ny ara-panahy. (...) Hisy fitomboan'ny firaisana sy ny fitiavana ara-dalàna, ka izany no ho vavolombelona hanambara amin'izao tontolo izao fa nandefa ny Zanany mba ho faty hamonjy ny mpanota Andriamanitra. Hasandratra ny fahamarinan'Andriamanitra, ka hamiratra toy ny fanilo mirehitra, ary hihamazava amintsika tsikelikely izany. – TF, tt 144,145. 

  Please publish modules in offcanvas position.