Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Ny firaisana no hery

   "Endrey, tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina." - Sal. 133:1. 

  Mofon'aina:

  Maniry ny hihaona amin'ny rahalahintsika any am-paradisa ve isika? Raha afaka niara-niaina taminy tao anatin'ny fiadanana sy firindrana tety an-tany isika, dia afaka ny hiara-miaina aminy any. Fa ahoana moa no iainantsika miaraka aminy any am-paradisa raha toa ka tsy afaka miara-miaina aminy eto, tsy misy adiady sy fifandirana isika? (...)

  Tsy maintsy torotoroina ny fontsika mafy. Tsy maintsy mihaona ao anatin'ny firaisana tonga lafatra isika, ary mila mahatsapa isika fa mividy ny ran'i Jesôsy Kristy avy any Nazareta. Enga anie ny tsirairay hiteny hoe: "Nanome ny ainy ho ahy Izy, ary mila ahy Izy, amin'ny fandalovako eto an-tany, mba haneho ny fitiavana nasehony rehefa nanolotra ny ainy ho ahy Izy". Nentin'i Jesôsy tamin'ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana ny fahotantsika, mba hanamarinan'Andriamanitra ireo mino Azy. Misy fiainana, fiainana mandrakizay ho an'ireo izay mitoetra ao amin'i Kristy.

  Miezaha mba hanana firaisana. Mivavaha ho an'izany, miasà ho amin'izany. Fa hanjary fahasalaman'ny fanahy izany, sy fisandratan'ny eritreritra, ny fahatsaran-toetra, ny saina avy any an-danitra, izay hahatonga anareo handresy ny fitiavan-tena sy ny eritreri-dratsy ary mba hihoatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'Ilay tia anareo sy nanome ny ainy ho anareo. Homboy ny izaho, tiavo mihoatra ny tenanareo ny hafa. Amin' izany dia ho tonga amin'ny firaisana amin'i Kristy ianareo. Eo anatrehan'ny lanitra sy ny fiangonana ary izao tontolo izao, dia hijoro ho vavolombelona tsy misy fisalasalana ianareo fa zanakalahy sy zanakavavin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny ohatra asehonao dia homem-boninahitra Andriamanitra. 

  Te hahita manoloana azy ny fahagagana izay mampifandray ny fon'ny olon'Andriamanitra ao amin'ny fitiavana kristianina izao tontolo izao. Mila mahita ny vahoakan'Andriamanitra mitoetra miaraka eo amin'ny toeran'ny lanitra ao amin'i Kristy izy. Tsy asehonao eo amin'ny fiainanao ve ny fahagagana azon'ny fahamarinan'Andriamanitra atao ho an'ireo tia Azy sy manompo Azy? Fantatr'Andriamanitra ny zavatra azonao atao. Fantany izay azon'ny fahasoavana avy any an-danitra atao ho anao raha miaina ny fiainan'ny lanitra ianao. - TF, tt. 429,430

  Please publish modules in offcanvas position.