Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Mampidi-doza ny fitokiana amin’ny teny

  "Ary fandrao hirehareha noho ny habetsaky ny fanambarana aho, dia nasiana tsilo tamin'ny nofo, irak'i Satana hamely ahy, fandrao hirehareha aho." - 2 Kôr. 12:7. 

  Mofon'aina:

  Mitarika ho amin'ny fanaovana tsirambina ny fiambenana sy ny fanetren-tena ary ny vavaka mifono fibebahana ny fitokiana amin'ny tena. Misy ireo fakam-panahy ivelany tokony handosirana ary koa ireo fahavalo ao anaty sy toe-java-tsarotra tokony horesena; fa i Satana dia mampifanaraka ny fakam-panahiny amin'ny toetra sy ny toe-po samy hafan'ny tsirairay.

  Tandindomin-doza mandrakariva ny fiangonan'i Kristy. Mikatsaka izay hanimbana ireo vahoakan'Andriamanitra i Satana, tsy ampy hitokiana ny fisainana sy ny fitsaran'ny olona iray. Tian'i Kristy ireo mpanara-dia Azy raha tafaray ao amin'ny fahaiza-manaon'ny fiangonana, tiany raha manaraka lamina izy ireo ary koa manaraka lalàna sy fitsipi-pifehezana ka hifanaiky sy hanombana ny hafa ho ambony sy tsara kokoa noho ny tenany. Zava-dehibe ho an'ny fandrosoan'ny fiangonana ny firaisana sy ny fifampitokiana. Raha toa ny mambran'ny fiangonana rehetra mihevitra fa afaka misaraka amin'ny hafa amin-kahalalana ka hanaraka ny lalany manokana, ahoana moa no hahatonga ny fiangonana ho voaro amin'ny fotoan'ny loza sy ny atambo? (...) Rehefa misy fotoan-tsarotra manokana iray ka maneno ny fanairana ny amin'ny loza dia ilaina ny miasa haingana tsy mitaredretra, aoka tsy hijanona mba hametra-panontaniana sy hamakafaka na hamaofivaofy ny to e-javatra fandrao hamela ny fahavalo hanana tombontsoa noho ny fitaredretra raha tokony ho namonjy fanahy maro tsy ho very amin'ny asa iraisan'ny maro. 

  Tian'Andriamanitra ny vahoakany raha miray amin'ny fatorana mafy indrindran'ny firahalahiana kristianina; zava-dehibe ho an'ny firoboroboan'ny fiangonana ny fitokiantsika amin'ireo namantsika; zava-dehibe ny fiaraha-mientana rehefa ao anatin'ny toe-java-tsarotra ara-pivavahana. Mety handentika ny fiangonana ao anatin'ny toe-java-tsarotra sy ny fitsapana izay tsy ho voarina an-taonany maro ny dingana tsy voahevitra iray na ny asa iray tsy nosainina tamim-pitandremana. (...) Asain'i Jesôsy mifanaiky ireo mpanara-dia Azy, amin' izay vao ho azon'Andriamanitra ampiasaina ho fitaovana hoenti-mamonjy ny hafa izy ireo (...) - TFC, b. 3, tt. 445,446.. 

  Please publish modules in offcanvas position.