Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Fampitandremana ho an’ny fiangonana

  "Any am-parany any dia hisy andro mahory." - 2 Tim. 3:1.

  Mofon'aina:

  Efa nilaza mialoha Kristy fa hisy "mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka ny maro. Ary noho ny haben 'ny tsi-fankatoavan-dalàna dia hihamangatsiaka ny fitiavan 'ny maro". Nampitandrina ny mpianatra Izy ny amin'ny loza mananontanona ny fiangonana, izay hahatonga fanimbana be lavitra noho ny fanenjehana hataon'ny fahavalony aza. Nambaran'i Paoly ny fiangonana ny voka-dratsin' ireny fampianarana sandoka ireny. Tokony hiaro tena amin'izany loza izany izy, mihoatra noho ny loza hafa rehetra aza, satria ny fandraisany ny mpampianatra sandoka no hampivoha varavarana hampidiran'i Satana hevi-diso izay hampalemy ny fiainany ara-panahy, ary handrava ny fitokisany ny finoana atolotry ny filazantsara. (...)

  Atolotra antsika ankehitriny koa ny fananarana omen'ny Tenin'Andriamanitra momba ny loza mananontanona ny fiangonana. Toy ny tamin'ny andron'ny apostoly, ireo mpampianatra sandoka dia niezaka handevona ny finoana ny Soratra Masina tamin'ny lovan-tsofina sy ny filozofia, dia toy izany koa ankehitriny, miezaka izy ireny mba hialantsika amin'ny Baiboly amin'ny alalan'ny ataony hoe: "fitsikerana ambony", sy ny fampianarana momba ny evolisiona, ny fiantsoam-panahy, ny fampianarana mihambo ho mandray aingam-panahy avy any an-koatra, ny fampianarana izay milaza fa andriamanitra koa ny zavaboary sy ny olona; izany dia fanoherana ny fahamarinana, atao hahavery ny fanahy. (...) Ny asan'ny "fitsikerana ambony", dia ny mandrava sy mampihevaheva, ary mandevona ny finoana ny maha-tsindrimandrin'Andriamanitra ny Baiboly. Fandrombahana amin'ny tenin'Andriamanitra ny fahefany hitarika sy hanandratra ary hanolo-tsaina ny olombelona ny fanarahana ireny fampianaran-diso ireny.

  Ampianarin 'ny spiritisma ny olona maro fa ny faniriana no fanoitra mahery indrindra, ka samy mahazo manao izay tiany hatao ny olona, ary tsy tompon' andraikitra afa-tsy ho an'ny tenany ihany ny tsirairay avy.

  Handre fampianarana "manodoka" ny mpianatr'i Kristy, ary ny amin'ireny indrindra no ampitandreman'i Paoly ny mpino tany Kolosia. Tsy maintsy hifanandrina amin'ny mpanao fanazavana sandoka ny Soratra Masina izy, nefa tsy haharesy azy ireny. Hataony antso avo kosa ny fahamarinana mandrakizay raketin'ny Tenin'Andriamanitra. Hifantoka eo amin'i Kristy ny masony, ary hizotra eo amin'ny lalana nosoritan'ny Mpamonjy izy, ka handà ny hevitra rehetra mifanipaka amin'ny fampianarany (...). — VM, U. 412-414

  Please publish modules in offcanvas position.