Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Eo an-tampon-tendrombohitra

  "Hianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra." - Mat. 5:14.

  Mofon'aina: 

  Nandritra ny taonjato nisian'ny haizina ara-panahy dia tahaka ny tanàna teo an-tampon'ny tendrombohitra ny fiangonan'Andriamanitra. Tamin'ny taonjato rehetra, sy teo amin'ny taranaka nifandimby dia nivelatra tao amin'ny faritra nisy azy ireo foto-pinoana madio avy any an-danitra. Na dia osa sy marefo aza ny fijery azy dia eo amin'ny fiangonana irery ihany no ametrahan'Andriamanitra, amin'ny fomba manokana, ny fijeriny farany indrindra. (...)

  "Ahoana no hanoharantsika ny fanjakan'Andriamanitra, hoy fanontanian'i Kristy; ary inona fanoharana hanoharantsika azy?" Tsy azony raisina hampitoviana amin'ny fanjakan'izao tontolo izao. Tsy nahita na inona na inona Izy hanoharana azy teo amin'ny fiaraha-monina. Ny fitomboan'ny hery ara-pitaovana no hanjakan'ny fahefana eto an-tany; fa foanana kosa ny fiadiana ara-nofo rehetra, ny fitaovam-pamoretana rehetra eo amin'ny fanjakan'i Kristy. Hanandratra sy hahamendrika ny maha-olombelona io fanjakana io. Kianja ho an'ny fiainana masina, feno fanomezana samihafa sy voahosotry ny Fanahy Masina ny fiangonan'Andriamanitra. (... ) 

  Mahagaga ny asa notendren'i Jehovah hotanterahina amin'ny alalan'ny fiangonany, mba homem-boninahitra ny anarany. Misy sarin'izany asa izany nomena ao amin'ny fahitan'i Ezekiela, izay maneho ony mahasitrana: "Ity rano ity dia mivoaka hankany amin 'ny tany atsinanana, dia midina any amin 'ny tany hay ka miditra ao amin'ny ranomasina; ary rehefa tonga eo an-dranomasina izy, dia sitrana ny rano. (...) Ary eny amoron'ny ony, eny an-daniny roa no anirian 'ny hazo rehetra fihinam-boa; tsy halazo ny raviny, na ho lany ny voany; fa hamoa voa vaovao isam-bolana izy, satria mivoaka avy ao amin'ny fitoerana masina ny ranony; ary ho fihinana ny voany, ary ho fanafody ny raviny".

  Tamin'ny alalan'ny fahamarinan-toetran'i Josefa no nahavoaro ny ain'ny vahoaka manontolo. Tamin'ny alalan'i Daniela ilay lehilahy mpanao soa faharoa koa no namonjen'Andriamanitra ny ain'ny olon-kendrin' i Babylona. (...) Nifidy ny Isiraely Andriamanitra mba haneho ny toetra amam-panahiny amin'ny olona. Tiany ny hahatonga azy ireo ho toy ny loharanon'ny famonjena eo amin'izao tontolo izao. Nankinina taminy ny teny avy any an-danitra sy ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra. — VM, tt. 13-15. 

  Please publish modules in offcanvas position.