Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Afaka manafaingana ny fiverenan’i Jesôsy ny fiangonana

   "Olona tokony hanao ahoana moa hianareo amin'ny fitondrantena masina sy ny toe-panahy araka an 'Andriamanitra, sady manantena no marnpahafaingana ny fihavian'ny andron 'Andriamanitra!" - 2 Pet. 3:11,12. 
  Mofon'aina:

  Notoloran'i Kristy asa masina ny fiangonana. Tokony ho fantsona hampita amin'izao tontolo izao ny harem-pahasoavan' Andriamanitra ny mambra tsirairay avy. Irin'i Kristy fatratra ny hanana mpanompo haneho ny toetrany sy ny fitiavany, satria ilain'izao tontolo izao loatra ny hahita ny fitiavan'ny Mpamonjy hiseho eo aminy. Miandry fatratra ny lanitra manontolo mba hahita lehilahy sy vehivavy azon'Andriamanitra ampiasaina haneho ny heriny. (...)

  Ny fahazotoana ho an' Andriamanitra sy ho an'ny asany no nanosika ny mpianatra hanambara tamin-kery ny filazantsara. Moa ve ny zotom-po toy izany tsy tokony mba hanosika antsika koa mba ho tapa-kevitra hampahafantatra ny tantaran'ny fitiavan'i Kristy voahombo? Tombontsoa ho an'ny Kristiana tsirairay avy, tsy ny hanantena ihany, fa ny hampahafaingana ny fiverenan'ny Mpamonjy koa.

  Raha tian'ny fiangonana ny hitafy ny akanjom-pahamarinan'i Kristy, ka hisaraka tanteraka amin'izao tontolo izao, dia hamirapiratra eo anoloany ny andro miposaka mamirapiratra sady be voninahitra. Maharitra mandrakizay ny teny fikasana nataon'Andriamanitra ho azy. Tiany ny hahatonga azy ho tanteraka ho mandrakizay sy ho loharanom-pifaliana ho an'ny taranaka maro mifandimby.

  Tsy maintsy handresy ny fahamarinana na dia maro aza ny maniratsira sy mandà azy. Ary na toa voasembantsembana aza ny fandrosoany indraindray, dia tsy mbola niato na oviana na oviana izany. Rehefa misetra fanoherana ny hafatry ny filazantsara, dia toloran'ny Tompo fanampin-kery izy mba hahazoany miasa bebe kokoa. Amin'ny alalan ' izany herin' Andriamanitra izany no handrodanany ny manda mafy indrindra sy handreseny ny zava-misakana rehetra.

  Ny fikirizan'ny Zanak'Andriamanitra hamonjy fanahy no nanohantohana Azy nandritra ny asa mafy sy ny fandavan-tena nataony. "Noho ny fisasaran 'ny fanahiny dia hahita izany Izy ka ho afa-po". Nanopy ny masony tany amin'ny mandrakizay Izy, dia indro tazany mialoha sahady ny fahasambaran'ireo mandray famelan-keloka sy fiainana mandrakizay noho ny nanetren' i Kristy ny tenany. Toa reny sahady ny olom-boafidy nihira ny fihiran'i Mosesy sy ny Zanak'ondry. —VM, tt. 532,533

  Please publish modules in offcanvas position.