Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Ho avy misafotofoto

  "Ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia voalohany dia asehony eo anatrehany, ary ny tany mbarnin'izay monina eo dia asainy miankohoka eo anoloan'ilay bibidia voalohany, izay efa sitrana tamin 'ilay feriny saiky nahafaty azy."- Apôk. 13:12. 

  Mofon'aina:

  Misy fifandraisany manokana amin'ny fanandraman'ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny fiafaran'ny andro fanavotana ny fahitana nomena an'i Zakaria momba an'i Josoa sy ilay Anjely. Hoentina eo amin'ny fizahan-toetra sy ny fahorian-dehibe ny fiangonana sisa. Hiharan'ny fahatezeran'ny dragona sy ny miaramilany ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesôsy. Isain' i Satana ho olony izao tontolo izao, efa tonga eo ambany fifehezany ireo fiangonana nihemotra; indro anefa misy vondron'olom-bitsy izay manohitra ny fahalehibeazany. (...)

  Ao amin'ny famindrampon'Andriamanitra no hany fanantenana ho azy ireo, ary ny vavaka no hany fiarovana ho azy. Tahaka ny nanaovan'i Josoa fitalahoana teo anatrehan'ilay Anjely no hitalahoan'ny fiangonana sisa amin'ny fo torotoro sy ny finoana tena izy mba hahazoany famindrampo sy fanafahana amin'ny alalan'i Jesôsy Ilay Mpisolovava azy. Tsapan'izy ireo tanteraka ny maha-feno fahotana ny fiainany, hitany ny fahalemeny sy ny tsy maha-mendrika azy, ary kivy izy rehefa mijery ny tenany. Mijoro eo anilan'izy ireo mba hiampanga azy ilay mpaka fanahy, tahaka ny nijoroany mba hanohitra an' i Josoa. Tondroiny ny fitafiana maloto eo amin'izy ireo sy ny toetrany feno kilema. Asehony ny fahalemena sy ny hadalan'izy ireo, ny fahotany amin'ny tsy fahaizany mankasitraka, ny tsy fanahafany an'i Kristy, toetra izay nanala baraka Ilay Mpanavotra azy. Miasa mafy izy mba hampatahotra ny fanahy amin'ny fieritreretana fa tsy misy antenaina ny amin'izy ireo ary tsy ho voasasa na oviana na oviana ny lotom-pahotany

  (...) Miampanga azy ireo eo anatrehan'Andriamanitra i Satana ary manambara fa noho ny amin'ny fahotan'izy ireo dia efa veriny ny fiarovan'Andriamanitra, takiny ny zo hahafahany mandringana azy noho ny maha-mpandika lalàna azy ireo. Ambarany fa tsy tokony hahazo ny fankasitrahan'Andriamanitra tahaka azy ihany izy ireo. Hoy izy: "moa ve ireo no olona tokony haka ny toerako any an-danitra sy ny toeran'ireo anjely miaraka amiko?" - TFC, b. 5, tt. 472,473. 

  Please publish modules in offcanvas position.