Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Fitafiana ho an’ireo sisa

  "Iza moa ireo miakanjo akanjo fotsy lava? Ary avy taiza izy? " - Apôk. 7:13. 

  Mofon'aina:

  Nahitana fahadisoana lehibe tamin'ny lafiny maro teo amin'ireo vahoakan'Andriamanitra. Fantatr'i Satana mazava tsara ireo fahotana nakany fanahy azy ireo ka asehony amin'ny fomba miitatra izany ary ambarany toy izao: "Moa ve Andriamanitra handroaka ahy sy ireo anjeliko tsy ho eo amin'ny fanatrehany kanefa hamaly soa ireo meloka amin'ny fahotana tahaka ny anay ihany? Tsy hanao izany ianao, Andriamanitra ô, noho ny fahamarinanao. Raha izany dia tsy hijoro amin'ny fahamarinana sy ny fitsarana ny seza fiandriananao. Ny rariny dia mitaky ny hanononana valim-pitsarana manameloka azy ireo.

  " Na dia nanota aza anefa ireo mpanara-dia an'i Kristy dia tsy nametraka ny tenany ho eo ambany fifehezan'ilay ratsy. Efa nahafoy ny fahotany izy ireo ary nikatsaka ny Tompo tamim-panetren-tena sy tamin'ny fo torotoro, ary Ilay Mpisolovava avy any an-danitra no manao fifonana ho azy. Ilay voaratran'ny tsy fahaizan'izy ireo mankasitraka indrindra, Ilay mahalala ny fahotany sy ny fibebahan'izy ireo no manao hoe: "Hananatra anao anie Jehôvah, ry Satana. Efa nanolotra ny aiko ho an'ireo fanahy ireo Aho. Efa vita tombokase eo am-pelatanako izy ireo." 

  (...) Rehefa mampahory ny tenany eo anatrehan'Andriamanitra ireo vahoakany ka mitalaho ny hanomezana azy fo madio, dia omena ny baiko manao hoe: "Esory aminy ny fitafiana maloto", ary tononina izao teny feno fampaherezana izao: "Indro, efa nesoriko ny helokao, ary hampiakanjoiko akanjo fihaingoana ianao." (...) Fitafiana be voninahitra no hatafy ireo sisa natao tsinontsinona, akanjo izay tsy ho voaloton'ny fahalovan'izao tontolo izao izany. (...)

  Tsy hoe voavela heloka sy ekena fotsiny ireo sisa fa omem-boninahitra ihany koa. "Hamama madio" no atao eo an-dohany ary efa natao ho mpanjaka sy mpisorona ho an'Andriamanitra izy ireo. Raha nanao ireo fiampangany i Satana ary koa nitady izay hanimbana ireto vondron'olona ireto, ireo anjely masina izay tsy hita maso kosa dia nivezivezy ary nametraka teo amin'izy ireo ny tombokasen'ilay Andriamanitra velona. Ireo no hitsangana eo an-tendrombohitr' i Ziona miaraka amin'ny Zanak'ondry, ary koa manana ny anaran'ny Ray voasoratra eo amin'ny handriny (. ..) - TFC, b. 5, tt. 474-476

  Please publish modules in offcanvas position.