Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Fiangonana mandroso amin’ny firaisana

  " Koa amin’izany, ry malala, satria manantena izany zavatra izany hianareo, dia mazotoa mba ho hita tsy manan-tsiny amam-pondro eo anatrehan'ny Tompo amin’ny fihavanana."2 Pet. 3:14

  Mofon'aina:

  Irin’ny Tompo ny hahita ny asa fitoriana ny hafatry ny anjely fahatelo atao amim-pahombiazana mitombo hatrany. Tahaka ny niasany teo amin’ny tantara mba hampandresy ny vahoakany no aniriany hanatanteraka ami-pandresena amin’izao andro izao ny fikasany ho an’ny fiangonany. Mandidy ireo olony masina izay mino Azy Izy mba handroso ao anatin’ny firaisana ka hitombo hery hatrany, avy amin’ny finoana ho amin’ny toky lehibe kokoa sy ny fitokiana amin’ny fahamarinan’ny asany.

  Tokony ho mafy orina tahaka ny vatolampy ny fijoroantsika amin’ireo fitsipiky ny tenin’Andriamanitra ary aoka hotsaroantsika fa momba antsika Andriamanitra ka hanome ny hery iatrehantsika ny fanandramana vaovao tsirairay. Andeha hohazonintsika mandrakariva eo amin’ny fiainantsika ireo fitsipiky ny fahamarinana, mba handrosoantsika amin-kery ho amin’ny hery lehibe kokoa noho ny anaran’i Jehôvah. Aoka hohazonintsika ho masina indrindra ny finoana izay notohanan’ny torolalana sy ny fankatoavan’ny Fanahin’Andriamanitra nanomboka tamin’ny fanandramantsika voalohany indrindra ka hatramin’izao. Aoka hoheverintsika ho sarobidy indrindra ny asa tanterahin’ny Tompo amin’ny alalan’ireo vahoakany izay mitandrina ny didy, asa izay hihamitombo hery sy hihamahomby arakaraka ny handrosoan’ny fotoana, noho ny herin’ny fahasoavany. Tadiavin’ny fahavalo izay hanamaloka ny fahazavan-tsain’ny olon’Andriamanitra sy hampihena ny fahombiazany, kanefa raha miasa araka ny fitarihan’ny Fanahin’Andriamanitra izy ireo, dia hanokatra varavarana hahafahany mamboatra indray ireo toerana efa rava fahiny. Hanjary iray amin’ireo fitomboana tsy misy fetra ny fanandraman’izy ireo, mandra-pahatonga ny fotoana hidinan’ny Tompo avy any an-danitra amin-kery sy voninahitra lehibe mba hametraka ny tombokasen’ny fandresena farany eo amin’ireo mahatoky.

  Mitaky ny hery rehetra ananantsika ny asa miandry antsika. Mitaky finoana mafy orina sy fiambenana fatratra izany. Indraindray dia mety hahakivy antsika ireo fahasarotana atrehina. Mety hatahotra isika noho ny haben’ny asa. Kanefa, miaraka amin’ny fanampian’Andriamanitra dia tsy maintsy handresy ny mpanompony. – SIM, b. 2, tt. 407,408.

  Please publish modules in offcanvas position.