Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Ny niandohan’ny tokantrano

  "Ary Jehôvah Andriamanitra nitondra an-dralehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha Edena hiasa sy hitandrina azy." — Gen. 2:15.

  Mofon'aina: 

  Izy Tenany mihitsy no nanomana ny tokantranon'ireo ray aman-drenitsika voalohany tao Edena. Rehefa nanome izay rehetra nirin'ny olona izy dia nanao hoe: "Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika." (...)

  Afa-po tamin'ilay voariny farany indrindra sy mihaja indrindra tamin'ireo voariny rehetra ny Tompo, ary namolavola azy ho mponina tanteraka ao amin'ilay tontolo lavorary. Tsy fikasany anefa ny hahatonga ny olona hiaina irery. Hoy lzy: "Tsy tsara raha irery ralehilahy; dia hanaovako vady sahaza ho azy izy".

  Koa dia nomen'Andriamanitra vady izy. "Nanaovany vady mpanampy sy tandrify azy izy", izany hoe, vady hiara-mitoetra aminy, hiombom-pifaliana aminy, ho iray fitiavana aminy. Mba ho porofo fa tsy ho mpanapaka azy ny vadiny, na hataony ho ambany fanitsakitsaka, fa hifampitantana aminy kosa, hitovy zo aminy, hotantanany, hotiaviny, harovany, dia teo amin'ny taolan-tehezany no nanalan 'Andriamanitra hanaovana an' i Eva. (...) "Fa tsy mba nisy olona tsy tia ny nofony, fa mamelona sy mitaiza azy" izy. "Noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny; ary ho nofo iray ihany ireo." — Efes. 5:29. 

  Ny ray sy reny izay manao an'Andriamanitra ho lohalaharana ao amin'ny tokantranony, izay mampianatra ny zanany fa ny fahatahorana an'i Jehôvah no fiandoham-pahendrena, dia manome voninahitra an'Andriamanitra eo anoloan'ny anjely sy ny olona amin'ny alalan'ny fanehoana amin'izao tontolo izao fianakaviana voalamina sy voafehy tsara, fianakaviana izay tia sy mankatò an'Andriamanitra fa tsy mikomy Aminy. Tsy olona hafa i Kristy ao an-tokantranony; omen-kaja sy voninahitra ao ny anarany. Mifaly ao amin'ny tokantrano izay anjakan' Andriamanitra tanteraka ny anjely, amin'ny tokantrano izay hampianarana ny ankizy hanaja ny fivavahana, ny Baiboly ary ny Mpamorona azy. Ny fianakaviana toy izany dia afaka mitaky ilay teny fikasana hoe, "izay manome voninahitra Ahy dia homeko voninahitra." Amin'ny fanahy nohalefahana sy nampileferin'ny fifampiresahana tamin'Andriamanitra no handaozan'ny raim-pianakaviana ny tokantrano toy izany, handeha hanao ny adidiny andavanandro. — AH, u. 25,27,28. 

  Please publish modules in offcanvas position.