Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Sombin-danitra ety an-tany

  "Mampianatra antsika handa izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra, izay famonjena ny olona rehetra." - Tit. 2:12. 

  Mofon'aina:

  Tsy maintsy mamela an'i Kristy hiditra ao am-po sy ao an-tokantranontsika isika raha tiantsika ny handeha ao amin'ny fahazavana. Tokony ho araka izay ambaran' ny tenin' Andriamanitra no ho ao an-tokantrano. Aoka izany ho sombin-danitra ety an-tany, toerana iray ikolokoloana ny fitiavana fa tsy toerana hanotofana izany tsy akory. Miankina amin'ny fikolokoloana ny fitiavana sy ny firaisam-po ary ny fifanajana ny fahasambarantsika. Marobe ny lehilahy sy vehivavy mafy fo eto amin'ity tontolo misy antsika ity satria noheverina ho fahalemena ny tena fitiavana marina ka natao izay tsy hanehoana izany sy hanotofana azy tsy hiseho. Ny ankamaroan'ny olona ao amin'ity sokajy ity dia ireo izay niharan'ny herisetra ara-nofo na koa niharan'ny fanambaniana tamin'ny fahakeliny; ka raha tsy kasihin'ny fahazavan'Andriamanitra izy ireo hampisava ny fangatsiahan'ny fony sy ny fitiavan-tenany dia ho levona mandrakizay ny fahasambarany. Raha tiantsika ny hanana fo feno fitiavana, tahaka an'i Jesôsy fony Izy tety an-tany, sy fangoraham-po masina, toy ny an'ny anjely ho an'ny olombelona mety maty, dia tsy maintsy mamboly ny fangorahana tahaka ny an'ny zaza isika, izay fahatsorana tanteraka. 

  (...) Harena lehibe tokoa ny fisainanana voakolokolo, kanefa raha tsy eo ny hery miasa mangina mampahalefaka ny fangorahana sy ny fitiavana voamasina dia kely ihany ny tornbambidin' izany. Tokony hanao teny sy asa feno fiheverana ny hafa amim-pitiavana isika. Azontsika atao ny maneho fiheverana ny hafa amin'ny alalan'ny fomba fijery mahafinaritra sy ny teny maha-te ho tia (...). Ny Kristianina tsy ampy fiheverana dia haneho eo amin'ny fanaovany tsinontsinona ny hafa fa tsy manana firaisana amin'i Kristy izy. Tsy azo heverina ho manana firaisana amin'i Kristy ny olona iray kanefa ratsy fanahy amin'ny hafa no sady manadino ny zo ananan' izy ireny. Maro no maniry fatratra ny hanehoana fangorahana aminy. (...) Tokony hatokana ho amin'ny fanaovan-tsoa sy izay mahafaly ny hafa ny fiainantsika, toy ny an' ilay Mpamonjintsika. (...) Tokony hijery fotoana manokana hampaherezana ny hafa sy hanamaivanana ny fahoriany sy ny enta-mavesany isika amin'ny alalan'ny asa maneho fahalemem-panahy sy fitiavana (...) - TFC, b. 3, tt. 539,540. 

  Please publish modules in offcanvas position.