Vaovao Madagasikara

  Aoka ho mahasarika ny fivavahana kristianina

  "Ary toy izany koa, hianareo vehivavy, maneke ny vadinareo, mba ho voataonan'ny fitondrantenan'ny vavy izy, na dia tsy amin'ny teny aza" — 1 Pet. 3:1.

  Mofon'aina: 

  Rehefa ao am-po Kristy dia tonga ao an-tokantrano. Tsapan'ny ray sy ny reny ny maha-zava-dehibe ny fiainana feno fankatoavana ny Fanahy Masina mba hahatonga ny anjely izay miasa ho azy ireo ho amin'ny famonjena, ho mpampianatra azy koa ao an-tokantrano. Hanabe sy hanofana azy ireo ho amin'ny asa fampianarana ireo zanany. Azo atao tsara ny hanana fiangonana kely ao an-trano ka hanaja sy hanome voninahitra ilay Mpanavotra.

  Aoka ny fiainana kristianina ho mahasarika. Laza amin'ny tanàna izay honenan'ny mpanaraka an'i Kristy izany. Raha manao izany ianao, dia hitarika ireo zanakao koa Andriamanitra ho amin'ny marina rehetra, hameno azy ireo ny faniriana sahaza ho an'ny toerana izay efa nomanin' i Kristy ho an'izay tia Azy.

  Tsy natao hamorona fombafombam-pivavahana ho an'ny zanany tsy akory ny ray aman-dreny, fa kosa hametraka ny filamatra mandrakizay eo alohany amin'ny fahazavana mahasarika. 

  Asan'ny ray aman-dreny ny haneho ny fivavahana kristianina ho maha-te ho tia, fanajana kristiana, fahatsorana, mamindra fo sy miantra; kanefa dia ho hentitra amin'ny fitakiana fanajana sy fankatoavana. Tsy maintsy apetraka tsara ao an-tsain'ny ankizy ny filamatra marina. Ilaintsika ny maneho amin'ny tanora ny fahalianana hanao ny tsara. Tsy ampy ho amin'izany ny volafotsy sy ny volamena; aoka haseho azy ireo ny fitiavana sy ny fahasoavana ary ny famindram-pon'i Kristy, ny hasarobidin'ny Teniny, ary ny fifalian'ny mpandresy. Amin'ny ezaka toy izany dia hanao asa maharitra mandrakizay ianareo. 

  Misy ray aman-dreny sasany na dia milaza azy ho mpivavaka aza dia tsy maneho eo anatrehan'ny zanany akory fa Andriamanitra anie ka tokony hotompoina sy hankatoavina. Izany zava-mampiadana na mahafalifaly na koa fironana izany, dia tsy tokony hanakona izay fitakian'Andriamanitra amin'izy ireo. "Ny fahatahorana an'i Jehôvah no fiandoham-pahendrena." Izany dia tokony hotenomina eo amin'ny fiainana manontolo sy ny toetra. Ny fomban'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahalalana an'i Kristy izay maty mba hamonjy antsika, no tokony hiraikitra ao amin'ny sain'izy ireo. — AH, tt. 323,324

  Please publish modules in offcanvas position.