Ny renim-pianakaviana

   " Ny zanany mitsangana ka midera azy hoe sambatra; ny lahy koa mitsangana ka midera azy." - Ohab. 31:28. 

  Mofon'aina:

  Sambatra ny ray aman-dreny izay manana fiainana maneho marina ny fiainan'Andriamanitra ka mamohafoha ao amin'ny zaza fankasitrahana sy fanajana ny teny fikasan'Andriamanitra sy ny baikony; sambatra ny ray aman-dreny izay manana fitiavana sy fahamarinana ary fahari-pon'Andriamanitra, ary izay mampianatra ny zanany ho tia sy hatoky ary hankatò azy ireo ka amin'izany dia mampianatra azy koa ho tia sy hatoky ary hankatò ny Ray any an-danitra izy ireo. (...)

  Ny zaza izay napetraka hokarakarain'ny reny tsirairay dia adidy masina avy amin'Andriamanitra. "Raiso ity zazalahy ity, ity zazavavy ity", hoy Izy, "tezao ho Ahy, omeo toetra amam-panahy nampalesina tahaka ny fomban'ny lapan'andriana izy, mba hamirapiratra eo amin'ny lapan' i Jehôvah mandrakizay".

  Matetika no toa fanompoana tsy dia misy lanjany loatra ny asan'ny reny. Asa izay tsy dia ankasitrahana matetika. Kely no fantatry ny hafa ny amin'ny ahiahiny sy ny enta-mavesany maro. Feno adidy madinidinika mifandimbidimby ny androny izay samy mitaky ezaka sy faharetana, fifehezan-tena, fahaizana mitondra fahendrena, ary fitiavana mahafoy tena; nefa tsy afaka mirehareha izy fa zava-dehibe ny zavatra nataony. (...) Tsapany fa tsy mahavita na inona na inona izy. Nefa tsy izany no izy. Manara-maso ny reny vizaky ny ahiahy ny anjelin'ny lanitra, mandray an-tsoratra ny enta-mavesatra entiny isan'andro. Mety tsy ho re eran'izao tontolo izao ny anarany, nefa voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainan'ny zanak'ondry.

  Misy Andriamanitra izay ao ambony ao, ary ny fahazavana sy ny voninahitra avy amin'ny seza fiandrianany dia mitoetra eo amin'ny reny mahatoky raha miezaka hanabe ny zanany izy mba hanohitra ny hery miasa mangina avy amin'ny ratsy. Tsy misy asa hafa afaka hitovy lanja amin'ny azy. Tsy sahala amin'ny mpanao hoso-doko izy ka hanao sary tsara tarehy eo amin'ny lamba fanaovana sary. Tsy sahala amin'ny mpanao sokitra izy, ka hanao sary mahasintona eo amin'ny vato soa. Tsy sahala amin'ny mpanao haisoratra izy ka hampivaingana hevitra tsara lahatra amin'ny herin'ny teny. (...) Fa adidiny kosa, miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra ny hampivoatra fanahin'olombelona hitovy amin'ny endrik'Andriamanitra. — TMF, U. 242,243. 

  Please publish modules in offcanvas position.