Vaovao Madagasikara

  Ny raim- pianakaviana

   "Ary hianareo ray, aza mampahatezitra ny zanakareo, fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny Tompo izy." - Efes. 6:4. 

  Mofon'aina:

  Ralehilahy, sady vady no ray, no lohan'ny ankohonana. Manantena avy aminy fitiavana sy firaisam-po ary fanampiana eo amin'ny fitaizana ny ankizy ny vadiny; ary marina izany. An'ny reny ny zaza ary azy koa, mitovy ny andraikiny ao amin'ny fitsimbinana ny zanak'izy roa. Manantena fanohanana sy fitarihana avy amin'ny ray ny zaza.

  Ilain'ny ray izany ny hanana foto-kevitra momba ny atao hoe fiainana sy hahalala ireo hery miasa mangina sy ireo namana izay tokony hanodidina ny fianakaviany; ambonin'izany rehetra izany dia tokony ho voafehin'ny fitiavana sy ny fahatahorana an 'Andriamanitra ary ny fampianarana avy amin'ny teniny izy, mba hahazoany mitarika ny famindran'ny zanany ho amin'ny lalana marina.

  Ny ray no mpanao lalàna ao amin'ny ankohonana; ary tahaka an'i Abrahama, dia ny lalàn'Andriamanitra no tokony hataony lalàna ao an-tokantranony. Izao no lazain'Andriamanitra momba an'i Abrahama: 'fa efa nahalala azy Aho mba handidy ny zanany sy ny taranany mandimby azy" - Gen. 18:19.

  Tsy tokony hisy fanaovana an-tsirambina manjary fahotana eo amin'ny famerenana ny ratsy, tsy tokony hisy fampileferana ny adidy fantatra marina amin'ny fitakian'ny fitiavana diso toerana. Tsy nanome fitsipika tsara fotsiny i Abrahama, fa nampijoro koa ny fahefan'ny lalàna rariny sy marina izy. (...) Tokony hampitoerin'ny ray ao amin'ny fianakaviany ireo toetra mahasarotiny indrindra, dia ny fahavitribitrihana, ny fahamarinana, ny toetra mahatoky, ny faharetana, ny herim-po, ny fahazotoana ary ny fanaovana asa miteraka voka-tsoa. Ary izay takiny amin'ny zanany dia tokony hataon'ny tenany koa, ka hasehony eo amin'ny fitondran-tenany ny maha-lehilahy azy sy ireo toetra tsara ireo.

  Nefa, ry ray, aza manakivy ny zanakareo. Akambano amin'ny fitiavana ny fahefana, amin'ny halemem-panahy sy ny firaisam-po ny fifehezana matotra. Atokany ho an'ny zanakareo ny ora sasany hialanareo voly; mifandraisa aminy amin'ny asany sy ny fanatanjahan-tena ataony ary aoka hahazo ny fitokisany ianareo. Kolokoloy ny fisakaizana aminy, indrindra indrindra amin'ny zanakareo lahy. Amin'izany dia hanana hery lehibe miasa mangina aminy ho amin'ny tsara ianareo (...) — TMF, U. 252,253.

  Please publish modules in offcanvas position.