Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Ny ankohonana sy ireo tolona atrehiny

   "Ary Daniela ninia tao am-pony tsy handoto ny tenany tamin'ny anjara-hanina avy tamin'ny hanin'ny mpanjaka, na tamin'ny divay izay fisotrony. - Dan. 1:8. 
  Mofon'aina:

  Ry ray aman-dreny, apetraho amin' ny tenanareo ity fanontaniana manan-danja ity: "Nobeazintsika hilefitra amin'ny fahefan'ny ray aman-dreny ve ny zanatsika, ka voaofana araka izany hankatò sy ho tia an'Andriamanitra ary hamikitra amin'ny lalàny toy ny amin'ny mpitarika ambony indrindra eo amin'ny fitondran-tena sy ny fiainana? Nobeazintsika ho misiônera ho an'i Kristy ve izy ireo mba handehandeha hanao soa?" Ry ray aman-dreny mino an'Andriamanitra, hiatrika ady ny zanakareo, izay tsy maintsy hanapahany hevitra ho an'ny Tompo, ary raha mahazo fandresena ho an'Ilay Andrian'ny fiadanana izy ireo, dia hahazo fandresena ho an'ny tenany koa. Saingy raha tsy notezaina hanan-tahotra an' Andriamanitra, raha tsy manam-pahalalana an'i Kristy, raha tsy mifandray amin'ny lanitra izy ireo, dia tsy hanana tanja-tsaina ka hanaiky mora foana ny fitaoman'ny fahefan'ny tany, izay te hanandratra ny tenany ho ambonin'ilay Andriamanitry ny lanitra, ka nametraka Sabata sandoka ho eo amin'ny toeran'ny Sabatan'i Jehôvah. Haneho fiantrana sy famindrampo any amin'ireo fonja sy ny tranomaizina io fahefana io. Efa mandroso ny fanomanana izany, ary efa an-dalana ireo hetsika izay hahatonga ny sarin'ny bibidia ho voavoatra. Hisy tranga hiseho eo amin'ny tantaran'ny tany izay hanatanteraka izay voalazan-ny faminaniana mialoha momba ny andro farany. (...)

  Izay rehetra mandà tsy hofehezin' ny lalàn' Andriamanitra dia ho eo ambanin'ny vahohon'i Satana amin'ny farany. Hampirisihiny hiady amin'ny zanany ny ray aman-dreny, ary ny zanaka hiady amin'ny ray aman-dreny. ka hitoroka sy hanolotra ny ankohonany avy eo an-tanan'ny fahavalo izy ireo. Mandindona ny lalantsika ny alok'ireo toe-javatra hiseho amin'ny hoavy. Ry ray sy reny, miantso anareo aho mba hiezaka fatratra ankehitriny ho an'ireo zanakareo. Ampianaro isan'andro momba ny fivavahana izy ireo. Ampianaro ho tia an'Andriamanitra sy hahatoky amin'ireo fitsipiky ny fahamarinana izy ireo. Miasà, miasà izao ankehitriny izao, amim-pinoana lehibe sy mafy orina, sy eo ambany fitarihan'ny Fanahy masina. (...) Aza mety ho afa-po velively raha mbola tsy voataiza ao amin'i Kristy ny zanakareo. Aza mety ho tafandry mandry raha mbola mangatsiaka sy tsy miraika izy ireo. Mitalahoa amin'Andriamanitra andro aman'alina. Mivavaha ary miasà ho famonjena ny fanahin'ny zanakareo. — RH. 23 Avrily 1889. 

  Please publish modules in offcanvas position.