Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Topon’andraikitra

   "Ary Daniela ninia tao am-pony tsy handoto ny tenany tamin'ny anjara hanina  avy tamin'ny hanin'ny mpanjaka na tamin'ny divay fisotrony. : Dan. 1:8.

  Mofon'aina:

  Ry ray aman-dreny, andraikitra izay tsy azon'ny hafa zakaina eo amin'ny toeranareo no iantsorohanareo. Raha mbola velona koa ianareo dia tompon'andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny fanarahana ny sitrapony . (...) Ny ray aman-dreny izay manao ny tenin'Andriamanitra ho mpitari-dalana azy sy mahatsapa fa miankina amin'izy ireo ny toetra hananan'ny zanany. dia haneho ohatra izay hitondra soa sy fiarovana ho an'ireo zanany. (...) Satria tonga ray sy renim-pianakaviana ianareo dia manana adidy hiara-miasa amin'ny Tompo ho fanabeazana ny zanakareo amin'ny foto-kevitra tsara sy marina. 

  Mampalahelo tokoa fa ray aman-dreny maro no miala amin'ny andraikitra nomen'Andriamanitra azy hitaiza ny zanany, ka vonona hanome izany adidy izany ho anjaran'olon-kafa! (...) 

  Noho ny antony tsy voafaritra dia maro ireo ray aman-dreny no tsy tia mampianatra ny zanany momba ny fivavahana. (...) Tokony ho tsapan'ireny ray aman-dreny ireny fa Andriamanitra dia maniry ny hanabeazany sy hifehezany ary hanofanany ny zanany ka tsy hanadinoany fa mamolavola toetra ho amin' izao fiainana ankehitriny izao sy ny fiainana ho avy izy ireo. Aza miantehitra amin 'ny mpampianatry ny Sekoly Sabata mba hanao ny asanareo amin'ny fanofanana ny zanakareo handeha amin'ny lalana tokony ho izy. Fitahiana lehibe tokoa ny sekoly Sabata dia: mety manampy anao amin'ny asanao izy. nefa tsy mahasolo ny toeranao velively.(...) Eo amin'ny fanabeazanao ny zanakao aza atao ankilabao ireo fahamarinana lehibe ao amin'ny Baiboly noho fiheverana fa ny sekoly Sabata sy ny mpitandrina no hanatontosa ny asa nataonao rainazy. Tsy masina loatra tsy akory ny Baiboly, ka tsy ho azo sokafana isan'andro sy hianarana amim-pahazotoana. — Al-1, tt. 1 87, 1 89

  Please publish modules in offcanvas position.