Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Ny fivavahan’ny mpianakavy

   "Dia hoy Jakôba tamin'izay tao an-tranony mbamin'izay rehetra nomba azy; ario ireo andriamani-kafa, izay ao aminareo, dia madiova sady ovay ny fitafianareo" – Gen. 35:2. 

  Mofon'aina:

  Ny fivavahana ao an-tokantrano dia manabe ny ankizy ao amin'ny fiahian'ny Tompo sy ny fananarany. Natao ho vokin'ny lesona avy amin'i Kristy avokoa ny mambran'ny ankohonana rehetra, ka tokony hambenana mafy ny fanahy tsirairay mba tsy ho voafitak'i Satana ka hiala amin'i Kristy. Izany no fenitra tokony hezahin'ny ankohonana tsirairay hotratrarina. Tokony hataony izay tsy hahalavo na hahakivy azy amin'izany. Rehefa mitozo sy malina eo amin'ny fampianarany ny ray aman-dreny ka manofana ny zanany ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany, dia ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra izy ireo, ary Andriamanitra hiara-hiasa aminy ho famonjena ny fanahin'ireo zanany izay namoizan' i Kristy ny ainy.

  Ny fampianarana momba ny fivavahana dia mihoatra lavitra noho ny fampianarana hafa rehetra. Midika izany fa mila miara-mivavaka amin'ny zanakao ianao, mampianatra azy ireo ny fomba fanatonana an'i Jesôsy mba hilaza Aminy izay rehetra ilainy. Midika koa izany fa tsy maintsy asehonao eo amin'ny fiainanao fa zava-drehetra ho anao i Jesôsy, ary ny fitiavany dia mahatonga anao hanam-paharetana, halemy fanahy, hahari-po, kanefa hentitra eo amin'ny fifehezana azy ireo, toy izay nataon'i Abrahama.

  Araka ny fitondran-tenanareo ao an-tokantrano no hiraketana anareo ao amin'ny bokin'ny lanitra. Izay te ho masina any an-danitra dia tsy maintsy masina ao amin'ny ankohonany aloha. Raha tena kristiana marina ny ray aman-dreny eo anivon'ny ankohonany, dia ho olona tena ilaina izy ireo any am-piangonana, hahay hitantan-drarahara na any am-piangonana na eo anivon'n'ny fiarahamonina, tahaka ny ahaizany mitantana ny fiainan-tokantranony. Ry ray sy reny, aoka tsy ho am-bava fotsiny ny fivavahanareo, fa ho tena zava-misy marina. Ny tokantrano no fototra iaingan'ny firoboroboan'ny fiangonana. Hita taratra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ny fiainana manjaka eo anivon'ny ankohonana.
  (...) Atokany ho an'Andriamanitra ny ankohonanareo, ary mitenena sy miasà amin'ny maha-Kristianina. Aoka halemy fanahy sy handefitra ary hanam-paharetana ao an-tokantrano, fantatrareo fa mpampianatra ianareo. – AH, tt. 317-3'19. 

  Please publish modules in offcanvas position.