Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Ny tokantrano, toeram-pamolavolana misiônera

   "Fa nisy nahatsiarovako ny finoana tsy mihatsaravelatsihy izay ao anatinao, izay nitoetra taloha tao anatin'i Loisa renibenao sy Eonika reninao, ary matoky aho fa ao anatinao koa izany." – 2 Tim. 1:5. 

  Mofon'aina:

  Ny fanatanterahana amim-pahatokiana ireo adidy ao an-tokantrano dia misy akony eo amin'ny taranak'olombelona. Misy fiantraikany amin'ny asa misiônera ataontsika any ivelany ny fandrosoantsika ara-panahy sy ny fahatanterahan'ny toetra maha-kristianina antsika ao an-tokantrano. Hahay hiady tahaka ny miaramilan' i Kristy mahatoky isika rehefa tafiantsika avokoa ny fiadian'ny fahamarinana rehetra. Tsy maintsy aseho ao an-tokantrano ny fahavononana hanatanteraka ny asa izay tsy maintsy ampandrosoina ao am-piangonana. Tsy maintsy mandinika ny fony amim-pahatsorana sy amim-panetren-tena ny mambra tsirairain'ny ankohonana hahalalany na mitoetra ao am-pony i Kristy na tsia. Avy eo dia afaka mandroso izy ireo, mitafy ny fiadiana rehetra, vonona hanompo an'i Kristy. (...)

  Ny fikolokoloantsika ireo fahaiza-manaontsika mba hahatonga ny ankohonantsika ho araka ny tokony ho izy – ho tandindon'ilay ankohonana any an-danitra – dia manomana antsika hiasa any amin'ny tanimboaloboka midadasika kokoa. Mila ny hery ara-panahy rehetra voakolokolo sy azo avy ao an-tokantrano ny fiangonana mba hiarovana ny tanora, dia ireo tanora indrindra ao amin'ny ankohonan'ny Tompo. (...)Ireo izay maneho toetra kristianina ao an-tranony dia hazava sy hamiratra na aiza na aiza alehany. Ny fanabeazana raisina ao an-tokantrano amin'ny fifanehoam-pitiavana eo anivon'ny ankohonana, dia mahatonga antsika hahay hanatrarta ny fon'ireo izay mila ampianarina ny foto-kevitry ny tena fivavahana marina. (...)

  O, raha manao ny raharahany andavanandro amim-pahatokiana ny Kristianina mafana fo, ka milanja amim-pifaliana ny hazo fijaliana, ary tsy manao rainazy io sokajinasa tsy mahafinaritra ny maro io, dia inona moa no tsy ho hainy atao amin'ny lafiny asa misiônera? Ao amin'ny ankohonana kristianina ireo misiôneran'ny Tompo no voaomana tsara kokoa hiasa any ivelany, dia ao amin'ny ankohonana izay misy tahotra sy fitiavana an'Andriamanitra, ary fiankohofana Aminy. Ao amin'izany ankohonana izany, ny fahatokiana dia zary toetra noho ny fahazarana; tsy manan-toerana ao ny tsy firaihana na ny tsy fitandremana na ny fanaovana tsinontsinona ireo asa aman-draharaha; zava-dehibe iankinan' aina ao ny fivavahana mangina amin'Andriamanitra, ho fanatanterahana amim-pahatokiana ny asa andavanandro. – Ms, t. 140, 1897

  Please publish modules in offcanvas position.