Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Tokantrano irin’ny anjely honenana

  "Aza manadino ny fampiantranoam-bahiny; fa tamin'izany dia nampiantrano anjely ny sasany, nefa tsy fantany." – Heb. 13:2. 

  Mofon'aina:

  Afaka mahazo ny famonjen' Andriamanitra isika eo anivon'ny fianakaviantsika; saingy tsy maintsy inoantsika izany, iainantsika. ary mila manana finoana sy fahatokiana mitoetra hatrany ao amin'Andriamanitra. (...) Hitoetra ao amin'ny toeram-ponenantsika ny anjely mpanao asa fanompoana, ary amim-pifaliana no hitondrany any an-danitra. ny vaovao mahafaly momba ny firosoantsika amin'ny fananana fiainana araka ny Avo Indrindra, ary hanao tatitra mahafinaritra ilay anjely mpanao tatitra.

  Ny Fanahin'i Kristy no hery miasa mangina hitoetra ao anatin'ny fiainan-tokantrano. Raha sokafan'ny lehilahy sy ny vehivavy ho an'ny hery miasa manginan'ny fahamarinana sy ny fitiavan'ny lanitra ny fony. dia hikoriana tahaka ny korian-drano any an-tanty hay indray ireny fitsipika ireny (...)

  Ny fanaovana tsinontsinona ny fivavahana ao an-tokantrano sy ny fanaovana tsinontsinona ny fanofanana ny zanakao no tena tsy mahafaly an'Andriamanitra indrindra. Manao ahoana re ny safotofoto mety hitranga raha toa ka ao anaty renirano ny iray amin'ny zanakao, miady amin'ny onja sy ny loza ateraky ny filentehana anaty rano! Inona no ezaka ataonao, inona no vavaka asandratrao, inona no zotom-po asehonao mba hamonjena ain'olombelona? Raha tsy ao amin'i Kristy anefa ny zanakao dia tsy ho voavonjy ny fanahiny. Mety ho mafy hatoka sady tsy manaja izy ireo, mitsikera ny anarana maha-Advantista. Mihamaty izy ireo, tsy manam-panantenana sady tsy manana an'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao; ianao kosa anefa tsy miraika sady tsy miahiahy akory ny amin'izany. (...)

  Ry ray aman-dreny, vorio manodidina anareo ny zanakareo isa-maraina sy isan-kariva. ary asandrato ao anatin'ny fangatahana feno fanetren-tena ho amin'Andriamanitra ny fo mba hahazoana fanampiana. Miatrika fakam-panahy ny malalanareo. Fanelingelenana isan'andro no mandrakotra ny lalan'ny tanora sy ny antitra. Tsy maintsy mivavaka ny olona maniry hiaina fiainana feno faharetana. fitiavana, ary fifaliana. Amin'ny alalan'ny fandraisana fanampiana tsy ankiato avy amin'Andriamanitra ihany no ahazoantsika fandresena ny tena. (...)

  Amin'ny alalan'ny vavaka avy amin'ny fo lalina no tokony hanaovan'ny ray aman-dreny fiarovana manodidina ny zanany. Tokony hivavaka amim-pinoana feno izy ireo mba hitoeran'Andriamanitra ao aminy, sy hiambenan'ny anjely masina azy sy ny zanany tsy ho tratry ny fahefana ratsin'i Satana. – TF, tt. 223-225. 

  Please publish modules in offcanvas position.