Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fitsipika masina ny tena fitiavana

   "Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Tiava ny fahavalonareo, ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo. - Mat. 5:44. 

  Mofon'aina:

  Ny fitiavana dia fanomezan-tsarobidy izay raisintsika avy amin'i Jesôsy. Tsy fihetseham-po fa filamatra ny fitiavana madio sy masina. Mandinika tsara ary tsy jamba ireo izay manam-pitiavana marina.

  Vitsy ny fitiavana tena izy sy mahafoy ny tena. Mahalana tokoa no ahitana izany zava-tsarobidy izany. Ny faniriana miredareda mantsy no antsoin'ny olona hoe fitiavana. (...)

  Toy ny zava-maniry izay mitombo araka ny fomban'ny lanitra ny fitiavana. Tsy maintsy kolokoloina sy tondrahana tsara izany. Ny fo be fitiavana, ny teny azo itokiana sy atao amim-pitiavana dia hahatonga ny fianakaviana ho sambatra sy hanana hery miasa mangina manandratra ireo rehetra mifandray amin'izy ireo. (...)

  Ny fitiavana madio dia mampiditra an'Andriamanitra ao amin'ny drafiny rehetra ary mifanaraka tanteraka amin'ny Fanahin'Andriamanitra: ny filana miredareda kosa dia maneho di-doha sy fahasahisahiam-poana ary tsy fiheverana hanohitra ny famefena rehetra ary hahatonga ny olona safidiany ho sampiny. Ho hita taratra eo amin'nv fitondran-tena rehetran'ny olona manam-pitiavana marina ny fahasoavan'Andriamanitra. Ho hita soritra eo amin'ny dingana tsirairav mandra-pahatonga amin'ny fanekem-panambadiana ny fanetren-tena, ny fahatsorana, ny fahadiovam-po sy ny fitondran-tena araka an'Andriamanitra ary nv fivavahana. Ireo izay voafehin'ireo dia tsy ho revo amin'ny fifaneraseran'izy roa, ka hanjary ho very ny fahalianany amin'ny fivoriam-bavaka sy ny fanompoam-pivavahana. (...)

  Ny fitiavana izay tsy manana fanorenana tsara afa-tsy ny fanomezana fahafaham-po ny retsika dia atao amin'ny di-doha sy anatin'ny fahajambana fotsiny, ary tsy azo fehezina. Entina eo ambany fanandevozan'ny filàna miredareda ny haja, ny fahamarinana ary ny herin-tsaina mendri-kaja sy ambony rehetra. (...)

  Ny fitiavana marina dia tsy filàna miredareda mafy na mirehitra afo sy misafoaka. Ny mifanohitra amin'izany aza, ny fitiavana marina dia tony sy lalina amin'ny tena endriny. Mijery mihoatra noho izay miseho ivelany fotsiny izy ary voasarikv ny toetra tsara irery ihany. Hendry sy mahay manavaka ny fitiavana, ary nv fanoloran-tena avy aminy dia tena marina sy maharitra. – AH, tt. 50-51

  Please publish modules in offcanvas position.