Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Ny herin’ny fitiavana

  "Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina." – 1 Jao. 3:18. 

  Mofon'aina:

  Noho ny maha-avy any an-danitra azy dia manana hery mahatalanjona ny masoivohon'ny Minisiteran'ny fitiavana. Ny valinteny malefaka "mampianina ny fahatezerana mafy", ny fitiavana "mahari-po sady mora fanahy", "ny fiantrana" manarona fahotana maro" - raha ianarantsika ireo lesona ireo dia hanao ahoana re ny herin'ny fanasitranana hameno ny fiainantsika! (...)

  Ireo lesona sarobidy ireo dia azo ampianarina amin'ny fomba tsotra mba ho takatry ny ankizy. Malemy fanahy sy mora tohina ny fon'ny zaza; ary rehefa tonga "tahaka ny zaza" isika lehibe, rehefa ianarantsika ny fahatsorana sy ny fahalemem-panahy ary ny fitiavana feno halemem-panahin'ny Mpamônjy, dia tsy ho sarotra amintsika ny hikasika ny fon'ny ankizy sy hampianatra azy ireo ny asa fanasitranana ataon'ny fitiavana.

  Raha jerena araka ny fomba fijerin' izao tontolo izao dia manjaka ny herin'ny vola; fa raha araka ny fijery kristianina kosa dia ny fitiavana no manjaka. (...) Ny fitiavana madio dia manana fahombiazana manokana hanao ny tsara, ary tsy afaka manao afa-tsy ny tsara. Misoroka ny fifandirana sy ny fahoriana izany ary mitondra ny tena fahasambarana marina. Hery miasa mangina itaomana hanimba sy hamotika matetika ny harena; mety handratra sy hanimba ny hery; fa ny fahamarinana sy ny fahatsaram-panahy kosa no mamaritra ny fitiavana madio.

  Ny tokantrano no tokony ho ivon'ny fitiavana madio sy ambony indrindra. (...) Tsy maintsy kolokoloina tsara toy ny zava-maniry ny fitiavana raha tsy izany dia ho faty. Ny fitsipika tsara rehetra dia tokony hankamamiana raha tiana ny hiroboroboan'izany ao amin'ny fanahy. Tsy maintsy hongotana ny voa ratsy nambolen'i Satana tao am-po - ny fialonana, ny fikasan-dratsy, ny fitenenan-datsy, ny tsy fananam-paharetana, ny fitsaratsarana mialoha, ny fitiavan-tena, ny fitsiriritana ary ny avonavona. (...) Firifiry moa ireo mamboly zava-maniry poizina izay mamono ny voa sarobidin'ny fitiavana ka mandoto ny fanahy!

  Tsy ampy fifanehoam-pitiavana eo anivon'ny fianakaviana maro. Na dia tsy ilaina aza ny fanindrahindrana loatra ny fihetsehampo dia ilaina kosa ny fanehoana ny fitiavana sy ny fahalemem-panahy amin'ny fomba madio sy masina ary mendri-kaja. AH, tt. 195,196,198. 

  Please publish modules in offcanvas position.