Ny fanajana mendrika ny ray aman- dreny

Imprimer

"Manajà ny raina sy ny reninao mba ho maro andro hianao ao amin'ny tany izay omen 'i Jehôvah Andriamanitra ho anao. " – Eks. 20:12. 

Mofon'aina:

Izany no didy voalohany misy teny fikasana. Tokony hataon'ny zaza sy ny tanora izany, ary ny zokinjokiny sy izay efa lehibe. Tsy misy fotoana eo amin'ny fiainana ahafahan'ny zanaka miala tsiny tsy hanaja ny ray aman-dreniny. Ity adidy goavana ity dia tokony hotanterahin'ny zanaka lahy sy ny zanaka vavy rehetra, ary iray amin'ny fepetra mahalava andro iainana any amin'ny tany izay homen'ny Tompo ireo izay mahatoky. Tsy zavatra maivamaivana izany fa tena iankinan'ny aina tokoa. Miankina amin'ny fankatoavana ny fahatanterahan'ilay teny fikasana. (...)

Manan-jo handray fitiavana sy fanajana ambony noho izay tokony hatao amin'ny olon-kafa rehetra ny ray aman-dreny. (...) Ary ireo izay mandà ny fahefana ara-drariny ananan'ny ray aman-dreny dia mandà ny fahefan'Andriamanitra. Tsy fanajana sy fileferana ary fankatoavana ny ray aman-dreny fotsiny no takin'ny didy fahadimy fa fitiavana sy fahalemem-panahy ihany koa, ary fanamaivanana ny ahiahin'izy ireo sy fiarovana ny voninahiny, fanampiana sy fampaherezana azy eo amin'ny androm-pahanterany. 

Tsy afaka ny hitahy velively ireo izay minia mandika ny adidiny voafaritra mazava ao amin'ny Teniny Andriamanitra, dia ny adidin'ny zanaka amin'ny ray aman-dreniny izany. (...) Raha tsy manaja sy tsy manome voninahitra ny ray aman-dreniny eto an-tany ny zanaka, dia tsy mba hanaja sy hitia ny Mpahary azy ihany koa.

Raha misy ankizy manana ray aman-dreny tsy mpino ka manohitra ny fitsipik'i Kristy ny baikony, amin'izay fotoana izay, dia tsy maintsy mankatò an'Andriamanitra izy ireo ary manankina izay mety ho vokatr'izany eo am-pelatanany. (...)

Ento eo amin'ny faritry ny tokantrano ny tanamasoandro rehetra izay mitondra fitiavana mamy. Ankasitrahan'ny rainao sy ny reninao ireny fanehoam-pitiavana rehetra azonao omena ireny. Ny fiezahana hataonao hanamaivanana ny raharahany, hisakanana ny teny maneho fahasorisorenana sy tsy fankasitrahana rehetra, dia maneho fa zaza misaina ianao ary mankasitraka ireo fikarakarana sy fitiavana nomena anao tamin'ny taona naha-menavava tsy nahavita tena anao sy tamin'ny fahazazanao (...). – AH, U. 292,293,295.