Vaovao Madagasikara

  Toetra voavolavola ao an- tokantrano

  "Indro, nodioviko hianao, nefa tsy toy ny volafotsy; efa nizaha toetra anao tao amin'ny memy fahoriana Aho." — Isa. 48:10. 

  Mofon'aina:

  Ilaina ny mikolokolo fahatsaran-toetra ao an-tokantrano. Fijoroana ho vavolombelona mahomby ny amin'ny fahamarinana izany. Na iza na iza mety haneho azy, ny teny sy ny fihetsika feno fahambanian-toetra dia maneho fo feno faharatsiana. Ny fahamarinana avy any an-danitra dia tsy mampitontongana velively ny mpandray azy, na mahatonga azy ho tsy mangoraka sy lozabe. (...) Rehefa raisina am-po izany fahamarinana izany dia mahatonga ny tanora ho tia fanajana sy hahalala fomba. Ny fahalalam-pomba kristianina dia avy amin'ny fiasan'ny Fanahy Masina irery ihany, fa tsy amin'ny fitsaohana na fiondrehana izay fihetsika ivelany fotsiny ihany. (...)

  Ny fanabeazana maharitra sy ilaina dia izay mampivelatra ny fifankatiavana sy ny fifankahazoana am-po ary mampirisika ny fitiavana hipariaka manerana ny tontolo rehetra. Ireo fomba izay mitarika ny tanora tsy hiraharaha ny ray aman-dreny na tsy hitrandraka ny tsara indrindra, na hitsinjo ireo manana fahalemena na hanampy ireo izay mila tosika; ireo endrikendrika fomba amam-panao tsy mihevitra ny hafa sy tsy maneho hatsaram-panahy amin'ny namana, na ny olon-dehibe dia azo lazaina ho tsy fahombiazana. 

  Ny fanajana kristianina no fehy volamena mamatotra isan'andro sy mitondra fifandraisana ety eo amin'ny tsirairay ao anatin'ny fianakaviana amin'ny fatoram-pitiavana.

  Ao amin'ny Baiboly no ahitana ireo fitsipika fototra tsara indrindra ho amin'ny fifandraisana ara-pianakaviana sy ara-piaraha-monina. Tsy manambara ny fitsipika idealy momba ny fitondran-tena ihany izy fa ahitana ko any fehezan-dalàna mikasika ny fahaiza-miaina sarobidy indrindra. Ny toriteny teo an-tendrombohitra dia mirakitra fampianarana tsy tambo isaina ho an'ny olon-drehetra, na ny tanora na ny lehibe. Ilaina ny mamaky izany matetika sy mampihatra ireo lesona sarobidy raketiny ao an-tokantrano. Ilay lalàna volamena izay manao hoe: "Ary araka izay tianareo hataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa" -Lio. 6:31, sy ny fampirisihana nataon'i Paoly manao hoe: "Mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy; mitariha lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra" -Rôm. 12:10, dia tokony ho fitsipika mifehy ny ankohonana. Ireo izay mandala ny toe-tsain'i Kristy dia haneho fanajana ao an-trano sy fahatsaran-toetra na dia amin'ny zava-madinika indrindra aza. —AH, tt. 422,423. 

  Please publish modules in offcanvas position.