Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Hery miasa mangina avy amin’ny Teniny

  "Fa araka ny fahamasinan'Ilay niantso anareo, dia aoka mba ho masina koa hianareo amin'ny fitondrantena rehetra." — 1 Pet. 1:15. 

  Mofon'aina:

  Soa be tokoa ho an' izay mandray azy ny fahamarinana araka izay isehoany ao amin'i Jesôsy, ary tsy ho an'izay mandray ihany fa ho an'izay tratry ny hery miasa mangina avy amin' izy ireo koa. Mahazo fahazavan-tsaina avy any ambony ny fanahy izay niova fo marina, ary i Kristy dia "loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay." Mety ho diso fihevitra sy diso fandray ny teny izay lazainy, na ny antony manosika azy, na ny asany ny olona, saingy tsy mampaninona azy ireo izany satria zava-dehibe lavitra noho izany no ifantohany. Tsy manao izay hiadanana ankehitriny izy ireo, tsy mitady izay hisehosehoana, ary tsy mila dera avy amin'ny olona. Any an-danitra no misy ny fanantenany, ary mandroso hatrany izy ireo sady mibanjina an'i Jesôsy. Manao ny marina izy satria tsara izany, satria izay manao ny marina ihany no ho tafiditra ao amin'ny fanjakan' Andriamanitra. Malemy fanahy sy manetry tena izy ireo, ary mihevitra izay hahasambatra ny hafa. Sanatria amin'izy ireo ny hanao hoe: "Moa mpitandrina ny rahalahiko va aho?", fa tia ny namany tahaka ny tenany izy. (...) Miaramila mahatoky sy sahy, miaramilan'ny hazo fijalian'i Kristy izy ireo, izay mihazona ny tenin'ny fiainana. Araka ny itomboan'ny hery miasa mangina avy amin'izy ireo no mampanjavona ihany koa ireo fitsaratsarana azy, ka manjary eken'ny besinimaro ny fahamasinany ary omen-kaja ireo foto-kevitra ara-Baiboly ampianariny.

  Dia toy izany ny amin'izay rehetra niova fo. Mitondra voa sarobidy izy ireo, ary mandeha tahaka ny nandehanan'i Kristy ( ..). Mamolavola toetra ho an'ny mandrakizay izy sady miasa amin'ny tahotra sy hovitra hahatanteraka ny famonjena ny tenany. (...)

  Tian'ny Tompo ho Kristianina amin'ny lafiny rehetra ianao sy ny ankohonanao, ka ho hita taratra eo amin'ny toetranareo ny hery manamasin'ny fahamarinana. Raha anananao izany toetra izany dia ho tafajoro ny asanao amin'ny andro fitsarana. Kanefa raha hirehitra amin'ny asanareo ankehitriny ny afon'ny andro farany, dia ho hita fa bozaka sy hazo ary mololo ihany izany. (...) Ho tratranareo ve ilay fenitra ambony? TFC, b. 5, tt. 569,570. 

  Please publish modules in offcanvas position.