Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Mpandrava i Satana

  "Loza ho an'ny tany sy ny ranomasina! Fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny." — Apôk. 12:12. 

  Mofon'aina:

  Maharavoravo an'i Satana ny ady, satria mampirongatra ny fironana ratsy indrindra ao amin'ny fanahy izany sady mifaoka izay rembiny ho any amin'ny mandrakizay rehefa mihosina ao amin'ny ra sy ny fanaovan-dratsy. Mampirisika ny firenena hiady izy, satria amin'izany dia azony atao ny mampivily ny sain'ny olona hiala amin'ny asa fiomanana ho amin'ny andron' Andriamanitra. 

  Miasa amin'ny alalan'ny zavaboary koa i Satana mba hanaovany jinja fary ireo fanahy tsy vonona. Nianarany ny tsiambaratelon'ny fiasan'ny zavaboary ka ampiasainy ny heriny rehetra hifehezany azy hatramin'izay fetra avelan'Andriamanitra. (...) Andriamanitra no miaro ny noforoniny sy mamefy azy tsy ho azon'ny herin'ilay mpandringana. Nanamavo ny lalàn'i Jehôvah anefa ny mpivavaka kristianina; koa dia hotanterahin'i Jehôvah izay efa nambarany fa hataony. Hotsoahiny tsy ho eto an-tany ny fitahiany ary esoriny ny fiarovana sy ny fikarakarany an'izay mikomy amin'ny lalàny ka mampianatra sy manery ny hafa hanao toy izany koa. Hianjady amin'izay tsy arovan'Andriamanitra amin'ny fomba manokana i Satana. Misy omeny tombon-tsoa sy hambininy mba hahalavorary ny fikasany, ary ny hafa kosa hampahoriny mba hitaomany ny olona hino fa Andriamanitra no mampahory azy.

  Eo an-daniny dia hiseho amin'ny zanak'olombelona ho toy ny dokotera lehibe afaka hanasitrana aretina rehetra izy, nefa amin'ny ankilany dia hahatonga aretina sy fandringanana koa, mandra-paharava sy hahafongana ireo tanàn-dehibe be mponina. Efa miasa sahady izy izao. Izy no mahatonga ny loza sy ny antambo an-dranomasina sy an-tanety, ny hain-tany midadasika, ny tadio misafotofoto sy ny havandra mahatsiravina, ny tafio-drivotra, ny tondra-drano, ny rivo-doza, ny fisamontan'ny onjan-drano, ary ny horohoron-tany, amin'ny toerana rehetra sy amin'ny endrika tsy hita isa. Mifaoka ny vokatra efa masaka izy, ka avy ny mosary sy ny fahoriana. Poizininy ny rivotra ka an'arivony no matin'ny areti-mandringana. Hitombo isa hihamafy hatrany ireny loza ireny. Hihatra amin'ny olona sy amin'ny biby ny fandringanana. «Misaona sy malazo ny tany, (...) milofika ny lehibe indrindra amin'ny olona ety an-tany. Ary ny tany dia efa voavetavetan'ny mponina eo aminy, satria nandika ny lalàna sy nanota ny didy izy ary nivadika ny fanekena mandrakizay». — HM, tt. 614,615. 

  Please publish modules in offcanvas position.