Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Asa famitahana lehibe

  "Fa hisy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana, ary raha azo atao, na dia ny olom-boafidy aza dia hofitahiny." — Mat. 24:24.

  Mofon'aina:

  Hisy toe-javatra mahatahotra manana endrika tsy fahita hiseho tsy ho ela eny amin'ny lanitra ho famantarana ny herin'ny demonia miasa fahagagana. Handeha hankany amin'ny mpanjakan'ny tany ireo fanahin'ny demonia sy ho any amin'izao tontolo izao manontolo, mba hanamafy orina ny famitahana azy, sy hampirisika azy ireo hiandany amin'i Satana eo amin'ny ady farany hataony amin'ny fitondram-panjakan'ny lanitra. (...)

  Ho faratampony amin'ny asa famitahana lehibe dia i Satana mihitsy no hiseho vatana hilaza tena ho Kristy. Efa ela no nilazan'ny fiangonana fa ny fiavian'ny Mpamonjy no andrandrainy ho fanatanterahana ny fanantenany. Izao dia asehon'ilay mpamitaka lehibe fa tonga i Kristy. Amin'ny toerana samihafa eto an-tany dia hiseho amin'ny olona ho toy ny anankiray mitafy voninahitra manjelanjelatra mahajambena i Satana, mova tsy ny Zanak'Andriamanitra araka ny ilazan'i Jaona Azy ao amin'ny Apôkalipsy (Apôkalipsy 1:13-15). Manoatra lavitra noho izay efa hitan'ny mason'olombelona ny voninahitra izay manodidina azy. Manakoako eran'ny lanitra ny antsom-pandresena manao hoe: «Tonga i Kristy! Tonga i Kristy!» 

  Miankohoka mivavaka aminy ny olona, fa izy kosa manandratra ny tanany sady mitsodrano azy, tahaka ny nataon'i Kristy tamin'ny mpianany fony Izy tety an-tany. Malefaka sady tony dia tony, nefa miritsodritsoka toa feon-kira mahafinaritra ny feony. Teny malefaka sy mitory famindrampo no entiny milaza indray ny sasantsasany amin'ireo fahamarinana feno fahasoavana avy any an-danitra izay efa nambaran'ny Mpamonjy; manasitrana ny aretin'ny olona koa izy, ary amin'izay izy eo am-pakan-tahaka ny toetran'i Kristy dia mihambo ho efa nanova ny Sabata ho Alahady ka mandidy ny olona rehetra hanamasina io andro efa notahiny io. Ambarany fa ireo izay mikiry hanamasina ny andro fahafito dia miteny ratsy ny anarany amin'ny fandavany hihaino ny anjely nirahiny ho eo aminy nitondra fahazavana sy fahamarinana. Io no tena famitahana goavana indrindra, mila tsy ho hay toherina mihitsy. Tahaka ireo Samaritana voasodokan Simona mpanao ody, ny vahoaka marobe, nanomboka tamin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, dia samy babon'ireny fitaka maharendrika ireny ka niteny hoe: «Ity lehilahy ity no herin'Andriamanitra izay atao hoe hery lehibe». — HM, tt. 649,650

  Please publish modules in offcanvas position.