Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Tsy ho voafitaka ny vahoakan’Andriamanitra

  "Ary amin'izany, raha misy manao aminareo hoe: Indro, any an-efitra Izy, aza mankany hianareo; Indro, ao amin'ny efi-trano Izy, aza mino" — Mat. 24:26. 

  Mofon'aina:

  Tsy ho voarebireby anefa ny vahoakan' Andriamanitra. Tsy mifanaraka amin'ny Soratra Masina ny fampianaran'io Kristy sandoka io. Hitso-drano ny mpiankohoka amin'ny bibidia sy ny sariny izy, dia ilay antokon'olona ambaran'ny Baiboly indrindra fa handrotsahana ny fahatezeran'Andriamanitra tsy miharoharo zavatra. 

  Ankoatra izany, dia tsy havela haka tahaka ny fomba iavian'i Kristy i Satana. Efa nampitandrina ny vahoakany ny amin'ny fitaka mikasika io ny Mpamonjy ary nanambara mazava ny fomba hiaviany fanindroany. (...) lo fiaviany io dia tsy azo alain-tahaka. Ho fantatra eran-tany izany ary izao tontolo izao manontolo no indray hanatri-maso izany.

  Izay nazoto nianatra ny Soratra Masina ihany ary izay nandray ny fitiavana ny fahamarinana ihany no ho voaro amin'ny fitaka mahery vaika izay hamabo an'izao tontolo izao. Amin'ny alalan'ny teny vavolombelona ao amin'ny Baiboly no hamantarany an' ilay mpamitaka miova endrika. Hipaika ho an'ny rehetra ny ora fisedrana. (...) Moa ve hifikitra amin'ny Baiboly irery ihany izy rehefa tonga ny fotoan-tsarotra toy izany? Raha azo atao dia hosakanan'i Satana ny miomana mba hijoro amin'io andro io. Amboariny ny fandehan-javatra mba hamefy ny lalany hahatonga azy ho voasaringotry ny haren' ny tany, hilonjy enta-mavesatra sy mampiferinaina hany ka vesaran'ny fiahiana momba izao fiainana izao ny fony ka ho avy aminy tahaka ny mpangalatra ny fitsapana.

  Rehefa manala ny fiarovan'ny fanjakana amin'ny mpitandrina ny didin' Andriamanitra ny didy navoakan' ireo mpitarika samihafa amin'ny fiangonana kristianina ka mamela azy ho eo am-pelatanan'izay maniry ny fahafatesany, dia handositra hiala amin'ny tanàn-dehibe sy ny vohitra ny vahoakan'Andriamanitra ka hitambatra ho andiany, ary hipetraka any an-tany foana sy mangina indrindra. Maro no hahita fialofana eny amin'ny fiarovana mafy any an-tendrombohitra. Tahaka ny Kristianina tany amin'ny lohasahan'i Piémont, dia ny toerana avo eto an-tany no hataony fitoerana masina ary hisaotra an'Andriamanitra izy noho ny «fiarovana any amin'ny harambato». Nefa maro ny olona amin'ny firenena rehetra sy ny saranga rehetra, ny ambony sy ny ambany, ny mainty sy ny fotsy, no hahitsoka amin'ny fanandevozana tsy rariny sy loza indrindra. — HM, tt. 651,652. 

  Please publish modules in offcanvas position.