Vaovao Madagasikara

  Mampidi-doza ny vahoaka

   "Ary nony hitan'i Ahaba Elia, dia hoy izy taminy: Hay! tonga eto, ianao, ry ilay mampidi-doza amin 'ny Isiraely!" — 1 Mpanj. 18:17.

  Mofon'aina: 

  Endrikendrehina ho mahatonga loza amin'izao tontolo izao ireo izay manaja ny lalàn'Andriamanitra (...)

  Rehefa niala tamin'ny firenena Jiosy ny fanatrehan'Andriamanitra tamin'ny farany, dia tsy fantatry ny mpisorona sy ny vahoaka izany. Na dia efa teo ambany fahefan'i Satana tanteraka aza izy, ka voafatotry ny fironana mahatsiravina sy maharikoriko indrindra, dia mbola nihevitra ny tenany ho olom-boafidin'Andriamanitra ihany. Mbola nitohy ireo asa fanompoana tao amin'ny tempoly; mbola naterina ihany teo ambony alitara voaloto ireo fanatitra (...). Dia toy izany koa; tsy ho fantatry ny mponina ambonin'ny tany rehefa tafavoaka ny didim-pitsarana tsy azo ovana intsony avy ao amin'ny fitoerana masina ka efa tapaka ho mandrakizay ny ho anjaran'izao tontolo izao. Mbola hotohizan'ny olona izay efa nialan' ny Fanahin'Andriamanitra ny endriky ny fivavahana (...)

  Satria ny Sabata no nanjary antony manokana ifanolanana manerana ny vahoaka Kristianina, ary mifandray tendro ny fahefana ara-pivavahana sy ara-panjakana mba hanamafy ny fitandremana ny "Alahady"dia hahatonga ireo vitsy an'isa ho fankahala eran'izao tontolo izao ny fikirizany handà tsy hilefitra amin'izay takin'ny besinimaro. Holazaina fa ireo olom-bitsy izay mijoro hanohitra izay natsangan'ny fiangonana sy ny lalam-panjakana dia tsy azo andeferana, fa aleo lavitra ireo no mijaly toy izay ny firenena manontolo no hikorontana sy tsy ho tan-dalàna. (...) Manana endrika ho marina izany fonjan-kevitra izany; ary amin'ny farany dia hisy didy hivoaka hanamelohana ireo izay manamasina ny Sabatan'ny didy fahefatra, hiampanga azy ho mendrika hampiharana ny famaizana henjana indrindra ka hanomezana lalana ny vahoaka hamono azy ho faty rehefa afaka fotoana kely. Ny fivavahana mpanaraka an'i Rôma any Eorôpa sy ny fivavahana prôtestanta mihemotra any Amerika dia hiray hevitra amin' izany momba ireo izay mankatò ny didin'Andriamanitra rehetra. Amin'izany andro izany, ny vahoakan'Andriamanitra dia ho latsaka ao amin'ny tebitebin-tsaina sy fahoriam-panahy ambaran'ny mpaminany ho «andro fahorian'i Jakôba». «Izao no lazain Jehôvah: Feo mampangovitra no renay; misy tahotra fa tsy fiadanana (...) Ary ny tarehy rehetra dia efa tonga hatsatra avokoa! Indrisy! fa lehibe izany andro izany, nefa ho voavonjy ho afaka amin 'izany ihany izy». — HM, tt. 640,642, np

  Please publish modules in offcanvas position.