Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Ny iraky ny Filazantsara

  "Koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra" — Mat. 28:19. 

  Mofon'aina:

  Ny toe-javatra teo amin'ny fiainan'i Kristy, ny nahafatesany sy ny nitsanganany tamin'ny maty, ireo faminaniana nanondro izany toe-javatra izany, ireo zava-miafina mikasika ny drafitry ny famonjena, ny fahefan'i Jesôsy hamela heloka — vavolombelon' izany zavatra rehetra izany izy, ary hampahafantatra izany amin'izao tontolo izao. Hitory ny filazantsaran'ny fiadanana sy ny famonjena amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny herin'ny Mpamonjy izy.

  Talohan'ny niakarany tany an-danitra dia napetrak'i Kristy tamin'ny mpianany ny asa nanirahany azy. (...) Hitanareo ny asa nataoko ho an'ny Isiraely. Ary na tsy hanatona Ahy aza ny oloko mba hananany fiainana, na dia nataon'ny mpisorona sy ny mpanapaka tamiko aza izay tiany natao, na dia nandà Ahy aza izy, dia mbola hisy ihany fotoana hafa mety hahazoany manaiky ny Zanak'Andriamanitra. Hitanareo fa izay rehetra manatona Ahy tsy mba ho laviko mihitsy. Ianareo mpianatro no hanankinako io hafatry ny famindrampo io. Homena ny Jiosy sy ny Jentilisa izany, ho an'ny Isiraely aloha vao ho an'ny firenena rehetra sy ny samy hafa fiteny, ary ny olona rehetra. Hangonina amin'ny fiangonana iray izay rehetra mino. 

  Ny iraka momba ny filazantsara no dinam-pitoriana lehibe eo amin'ny fanjakan'i Kristy. Natao hiasa amin-kafanam-po ho an'ny fanahy ny mpianatra, ka hanolotra ny antson'ny famindram-po ho an'ny rehetra. Tsy tokony hiandry ny olona hanatona azy izy; tokony ho any amin'ny olona izy miaraka amin'ny hafatra nampitondrainy azy.

  Natao hampandroso ny asany amin'ny anaran'i Kristy ny mpianatra. Ny teny tsirairay sy ny fihetsika tsirairay ataony dia tokony hampifantoka ny saina amin'ny anarany, izay manana hery mahavelona ahazoana mamonjy ny mpanota. Ny finoan'izy ireo dia tokony hifototra eo amin'Ilay loharanon'ny famindrampo sy ny hery. Amin'ny anarany no tokony hanehoany ny fangatahany amin'ny Ray, ka hahazo valinteny izy. Hanao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina izy. (...) Tsy azo ekena ao amin'ny fanjakany ny zavatra rehetra izay tsy mitondra ny anarany sy ny andinindininy momba Azy. — VM, ed 1988, tt. 26,27. 

  Please publish modules in offcanvas position.