Nomen'ny tsindrimandrin'Andriamanitra

   « Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana. » 2 Tim. 3:16

  Mofon'aina :

  Milaza ny Baiboly fa Andriamanitra no mpanoratra azy ; kanefa dia tanan'olombelona no nanoratana azy ; ary mampiseho ny toetra mampiavaka ireo olona maro nanoratra azy ny Baiboly amin'ireo fomba fanoratra isan-karazany hita ao amin'ireo boky maro samy hafa voarakitra ao. Ireo fahamarinana voambara ao dia "nomen'ny tsindrimandrin’Andriamanitra" avokoa ; kanefa dia tenin'olombelona no nanambaràna azy. Nandefa fahazavana tao an-tsaina sy tao am-pon'ireo mpanompony Ilay Tsy Manam-petra tamin'ny alalan'ny Fanahiny Masina. Nanome nofy sy fahitana, tandindona sy sary Izy ; ary ireo izay nanambaràna ny fahamarinana toy izany dia nampita ilay hevitra tamin'ny fitenin'olombelona.

  Ny vavan'Andriamanitra mihitsy no nanambara ny didy folo, ary ny tanany mihitsy no nanoratra azy. Andriamanitra fa tsy olombelona no namorona azy. Kanefa ny Baiboly, amin'ny maha-fahamarinana avy amin'Andriamanitra nambara tamin'ny fitenin'olombelona azy, dia maneho firaisana eo amin'ny maha-Andriamanitra sy ny maha-olombelona. Ny firaisana toy izany dia efa nisy tao amin'ny natioran'i Kristy, izay Zanak'Andriamanitra sady Zanak'olona. Araka izany, marina amin'ny Baiboly sy marina amin'i Kristy ilay hoe : "ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika." - Jao. 1:14.

  Nosoratana tamin'ny vanim-potoana samy hafa, tamin'ny alalan'ireo olona izay misy tsy fitoviana lehibe eo amin'ny toe-tsaina sy toe-panahy ananany, ireo boky ao amin'ny Baiboly dia mampiseho fifanoherana eo amin'ny fomba fanoratra, ary fahasamihafana eo amin'ny toetr'ireo lohahevitra voaboasana. Fomba fitenenana samy hafa no ampiasain'ireo mpanoratra samy hafa ; matetika ny mpanoratra iray no manasongadina fahamarinana anankiray bebe kokoa noho ny mpanoratra iray hafa. Ary raha asehon'ireo mpanoratra maro amin'ny endrika sy fitantarana samy hafa ny lohahevitra iray ; ny mpamaky mijery ivelambelany fotsiny, tsy mitandrina na manan-kevitra mibahana mialoha, dia mety hahita fa mifanipaka na mifanohitra izany ; kanefa ny mpianatra mandinika tsara sy mivavaka, izay manana fahalalana mazava kokoa, dia mahita firindrana ao ambadik'izany.

  Please publish modules in offcanvas position.