Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Mialà ao Babilôna

  "Mialà aminy hianareo, ry oloko, mba tsy hiombonanareo ota aminy, ary mba tsy hisy hahazo anareo ny loza manjo azy.» - Apôk. 18:4. 

  Mofon'aina:

  Hitako fa nisy anjely maro nifamezivezy tany an-danitra, nidina tet-S7 an-tany ary niakatra ho any an-danitra indray, manomana ny fahatanterahan'ny tranga manan-danja. Avy eo dia nahita anjely mahery iray nirahina ho ety an-tany aho, hampiray ny feony amin'ny an' ilay anjely fahatelo, ary hanome fahefana sy hery ny hafatra entiny. (...) Niely hatraiza hatraiza ny fahazavana nanodidina azy, sady niantso mafy tamin'ny feo mahery izy hoe: "Raya! raya Babylona lehibe! ka tonga fonenan'ny demonia sy fieren'ny fanahy maloto rehetra ary akanininy vorona rehetra izay maloto sy ankahalaina." -Apôk. 18:2. Miverina ny hafatra momba ny faharavan'i Babilôna nambaran'ny anjely faharoa, miaraka amin'ny filazana fanampiny mikasika ny faharatsiana tafiditra tao anatin'ny fiangonana nanomboka tamin'ny 1844. Tonga amin'ny fotoana mety indrindra ny asan' io anjely io mba hitambatra amin'ny asa lehibe faran'ny hafatry ny anjely fahatelo, izay mihamafy mandra-mahatonga azy ho antso avo. Dia toy izany no haha-vonona ny vahoakan'Andriamanitra hijoro ao anatin'ny ora fitsapana izay hatrehiny tsy ho ela. Nahita fahazavana lehibe nitoetra teo amin'izy ireo aho, ary niray hina izy ireo nanambara tsy amin-tahotra ny hafatr' ilay anjely fahatelo.

  Anjely maro no nirahina hanampy ilay anjely be voninahitry avy tany an-danitra, ary nandre feo toa nanakoako teny rehetra teny aho: "Mialà aminy hianareo, ry oloko, mba tsy hiombonanareo ota aminy, ary mba tsy hisy hahazo anareo ny loza manjo azy. Fa ny fahotany efa nitehika tamin'ny lanitra, ary Andriamanitra efa nahatsiaro ny ratsy nataony." - Apôk.18: 4,5. Toa fanampin'ilay hafatra fahatelo io hafatra io, mitambatra aminy, toy ny antso mamatonalina mitambatra amin'ny hafatry ny anjely faharoa tamin'ny taona 1844. ( ...)

  Niely hatraiza hatraiza ny fahazavana izay niposaka tamin'ireo vahoaka niandry, ary izay tsy nanana fahazavana tao am-piangonana, ireo tsy nandre na nandà ireo hafatra telo, dia nankatò ny antso ka nandao ireo fiangonana lavo. (...) Nisy ireo nisafidy ny fiainana ka niandany tamin'ireo niandrandra ny Tompony sy nitandrina ny didiny rehetra. – EW, tt. 277,278. 

  Please publish modules in offcanvas position.