Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Ny avalin’Andriamanitra ireo fiapangan’i Satana

  "Raha misy miankohoka eo anoloan 'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin 'ny handriny na ny tànany, dia izy koa no hisotro ny divain'ny fahatezeran 'Andriamanitra" - Apôk. 14:9,10.

  Mofon'aina:

  Ahoana no ataon'izao tontolo izao amin'ny lalàn ' Andri amanitra? Miasa manohitra ny didin'Andriamanitra ny olona hatraiza hatraiza. Amin' ny fanirian' izy ireo hisoroka ny vesatry ny hazo fijaliana izay ateraky ny fankatoavana, na dia ny fiangonana aza dia miandany amin' ilay rain'ny fihemorana lehibe amin'ny filazana fa novana na nofoanana ny lalàn' Andriamanitra. Maro amin'ireo ao anatin'ny fahajambany no midoka tena ny amin'ny fandrosona mahafinaritra sy ny fahazavana; ny mpanara-mason'ny lanitra anefa mahita fa feno herisetra sy faharatsiana ny tany. Vokatry ny fahotana, dia nanjary tahaka ny rivotra ao amin'ny trano feno aretina ny rivotra mitsoka eto amin'ny tontolo misy antsika. Misy asa lehibe tsy maintsy atao mba hanehoana ireo fahamarinana mahavonjin' ny filazantsara amin'izao tontolo izao. Izany no fomba voatendrin' Andriamanitra mba hampitsaharana ny firongatry ny fahalotoana ara-pitondrantena sy hamerenany ny endriny ara-pitondrantena eo amin'ny olombelona.(...) Tian'ny Tompo raha ny fitoriana io hafatra io no asa ambony sy manan-danja indrindra atao eto an-tany amin'izao fotoana izao. 

  Tsy mitsahatra ny mandrisika ny zanak' olombelona hanaiky ny fitsipiny i Satana. Amin' izany no hanoherany ny asan' Andriamanitra. Asehony ho toy ny vahoaka voafitaka hatrany ny vahoakan' Andriamanitra. Mpiampanga ny rahalahy izy, ary ny hery hiampangany dia ampiasainy amin'ireo izay manao ny marina. Fanirian'ny Tompo ny hamaly ireo fiampangan' i Satana amin'ny alalan'ny olony; iriny hasehon'izy ireo amin'izany ny vokatry ny fankatoavana ireo fitsipika marina. 

  Ny fahazavana rehetra tamin'ny lasa sy ny fahazavana rehetra mamiratra ankehitriny ary hamiratra amin'ny hoavy, araka izay nambaran'ny Tenin'Andriamanitra, dia natao ho an'ny fanahy tsirairay izay handray izany. Ny voninahitr'izany fahazavana izany, izay voninahitry ny toetran'i Kristy, dia tokony ho hita eo amin'ny Kristianina tsirairay, ao amin'ny fianakaviana, ao amin'ny fiangonana, eo amin'ny asa fanompoan'ny teny, ary ao amin'ny ivon-toerana rehetra aorin'ny olon'Andriamanitra. (...) Ireo no fitaovana hoenti-manatanteraka ny fikasan'Andriamanitra ho an'ny taranak'olombelona.- TFC, b. 6, tt. 10,11. 

  Please publish modules in offcanvas position.