Vaovao Madagasikara

  Mihanjahanja ny fahotan’ny Babilôna

  "Koa, indro, avy ny andro hamaliako ny sarin-javatr'i Babylona; Ho menatra ny taniny rehetra" — Jet 51:47. 

  Mofon'aina:

  Toy izany koa no nitoriana ny hafatry ny anjely fahatelo. Rehefa tonga ny fotoana hanaovana izany amin-kery lehibe indrindra, dia hiasa amin'ny alalan'ny fitaovana feno fanetren-tena ny Tompo, ka hitarika ny sain'ireo izay manolo-tena ho amin'ny fanompoana Azy. Ny hosotry ny Fanahiny no hahamendrika ny mpiasa mihoatra noho ny fianarana norantoviny tany amin'ny sekoly ambony. Hisy olona manam-pinoana sy tia vavaka ho voasesy hiroso amin'ny hafanam-po masina, ka hanambara ny teny omen'Andriamanitra azy. Haharihary ny fahotan'i Babilôna. (...) Hi foha amin'ny alalan'ireo fampitandremana miezinezina ireo vahoaka. An'arivorivony ny olona hihaino ny teny izay tsy mbola reny na oviana na oviana. Gaga izy raha mandre ny fanambarana fa i Babilôna dia ny fiangonana izay lavo noho ny hevi-disony sy ny fahotany, noho ny fandavany ny fahamarinana nalefa ho azy tany an-danitra. Rehefa mankany amin'ireo mpampianatra azy teo aloha ny olona ka manontany mafy hoe: marina tokoa ve izay voalaza? dia angano no hasetrin'ny mpitandrina; haminany zavatra mamy izy, mba hampitony ny tahotra sy hampangina ny feon'ny fieritreretana efa nifoha. Nefa satria maro ny olona no handà tsy ho afa-po amin'ny fahefan'olombelona fotsiny fa mitaky ny «Izao no lazain'i Jehovah» mazava, toy ireo Fariseo ihany, dia ho feno hatezerana ireo mpitandrina mamim-bahoaka rehefa isalasalana ny amin'ny fahefany, ka holazainy.fa avy amin'i Satana ny hafatra ary hanentana ny vahoaka marobe fatra-mpankamamy fahotana izy ireo mba hanaratsy sy hanenjika izay mitory izany.

  Taitra i Satana rehefa miitatra ho amin'ny saha vaovao ny ady ka voasarika ho amin'ny lalàn'Andriamanitra voahitsakitsaka ny sain'ny vahoaka. Mainka haharomotra ireo izay manohitra ny hafatra ny hery manohana ny fitorina izany. (...) Rehefa mandroso mihasahy sy mihahenjana ny fihetsiketsehana ho fanamafisana ny Alahady, dia hampiasaina hoenti-manohitra ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra ny lalàna. Horahonana handoa sazy sy haiditra an-tranomaizina izy, ary hisy sasany hotolorana toerana ambony, ny sasany kosa valisoa sy tombon-tsoa, ho fitaomana azy hiala amin'ny finoany. Nefa izao no valin-teniny tsy miova: «Asehoy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra fa diso izahay». — HM, U. 632,633. 

  Please publish modules in offcanvas position.