Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Mifarana ny androm-pahasoavana

   "Koa satria mandray fanjakana tsy azo ampihorohoroina isika, dia aoka isika hanana fahasoavana ho entintsika manao izay fanompoana sitrak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fahatahorana." - Heb. 12:28. 

  Mofon'aina:

  Rehefa mitsahatra ny fifonana ataon'i Jesôsy ho an'ny taranak' olombelona dia voatapaka mandrakizay ny anjaran'ny rehetra. Fotoana hampamoahana ireo mpanompony izany, dia ireo rehetra nanao tsirambina ny fiomanana ho amin'ny fahadiovana sy ny fahamasinana izay hahatonga azy ho mendrika ny handray ny Tompony. Hilentika ny masoandro ka ho tonga ny haizi-mikitroka izay tsy hisehoan'ny fahazavana intsony. Mikatona ny varavaram-pahasoavana (...). Ho tonga tampoka amin'ny rehetra io fotoana io, ary ireo izay nanao tsirambina ny fanadiovana ny fanahiny amin'ny fankatoavana ny fahamarinana dia ho hita matory. Sasatry ny niandry sy niambina izy ireo ka nanjary tsy niraika momba ny fiavin'ny Tompony. Tsy naniry fatratra ny fisehoany izy, ary nihevitra fa tsy ilaina ny miambina amim-paharetana toy izany. (...) Nihevitra izy fa mbola hanana fotoana hifohazana ka nataony izay hahazona antoka fa tsy ho very ny fahafahany mahazo ny haren'ny tany. (...) Ary eo am-panatrarana io tanjona io dia veriny ny fisaintsainana sy ny fahalianana ny amin'ny fisehoan'ny Tompony, toy ny hoe mbola ho ela izany. (- - .) 

  Raha fantatr'izy ireo fa hifarana tsy ho ela ny asan'i KriSty ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra dia ho hafa ny fitondran-tenany, ho niambina tamin-kafanampo izy! Fantatry ny Mpamonjy mialoha izany ka nanome azy ireo fampitandremana amin'ny fotoana Izy ny amin'ny tokony hiambenany. Nambarany mazava fa ho avy tampoka Izy(...). "Koa miambena hianareo, fa tsy fantatrareo". (...) Ireo izay hita tsy mivavaka na miambina dia ho tratry ny tampoka ao anatin'ny tsy fahatokiany. Tonga ny Tompo, ary raha tokony ho vonona ny handray Azy eo noho eo izy dia tavela ao amin'ny torimason'izao tontolo izao ka very amin'ny farany.

  Nisy vondron'olona naseho teo anatrehako, izay mifanohitra amin'izany. Niandry sy niambina izy ireo. Niandrandra ny lanitra ny masony, ary teo imolony ny tenin'ny Tompony nanao hoe: "Ary lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa: Miambena." — TFC, b. 2, tt. 191,192. 

  Please publish modules in offcanvas position.