Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Mpandresy mitaky ny fandreseny

  "Mampahatanjaka ny reraka Izy, ary izay kely hery dia omeny hery be." — Isa 40:29. 

  Mofon'aina:

  Ny hafetsena manokana ataon'i Satana dia mitarika ny olona ao amin'ny fahotana, ary avy eo dia avelany eo, tsy manan-kery sy mangorohoro ka matahotra ny hikatsaka famelan-keloka. Nefa nahoana moa isika no hatahotra, rehefa niteny Andriamanitra hoe: "Aoka hifikitra amin'ny heriko izy ka hihavana amiko; eny, aoka hihavana amiko izy" (...) 

  Nanolotra ny tenany voatorotoro i Kristy hanavotra ny lovan'Andriamanitra, ary hanome fizahan-toetra hafa indray ho antsika: "Koa amin 'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany Izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho Azy." Ny fiainany tsy misy pentina, ny fankatoavany, ny fahafatesany teo ambony hazo fijalian'i Kalvary, ireo no entin'i Kristy hanaovana fanelanelanana ho an'ny taranaka very. Ary ankehitriny, tsy amin'ny maha-mpanao fangatahana fotsiny no hanaovan'Ilay Kapitenin'ny famonjentsika fanelanelanana ho antsika, fa amin'ny maha-Mpandresy Azy no itakiany ny fandreseny. Tanteraka ny fanatitra nataony, ary amin'ny maha-Mpanalalana Azy antsika, dia manefa ny asa nanendreny tena Izy, raha mitana eo anatrehan'Andriamanitra ny lovia fandoroana ditin-kazo manitra misy ny fahamendrehan'ny tenany tsy misy pentina, miaraka amin'ny fivavahana, ny fiaiken-keloka sy ny fisaoran'ny vahoakany. Nankasitrahana tanteraka ny fanatitra ary manarona ny fandikan-dalàna rehetra ny famelan-keloka. 

  Nanolotra ny tenany i Kristy mba ho solontsika sy ho antoka ho antsika (...). Ilay tsy afaka nijery ny zanak'olombelona manotoana ny faharavana mandrakizay, ka naidiny ho amin'ny fahafatesana ny ainy, Izy no hijery sy hangoraka ary hamindra fo amin'ny fanahy tsirairay izay mahatsapa fa tsy afaka mamonjy ny tenany. Tsy hijery olona iray mangovitra mitalaho Izy ka tsy hampitsangana azy Ezy izay nanomana ho an'ny olona tahirin-kery ara-panahy tsy hita lany amin'ny alalan'ny fanavotana nataony, dia tsy hanao an-tsirambina ny hampiasa io hery io ho antsika. Azontsika entina eo an-tongony ny fahotantsika sy ny fahoriantsika, satria tia antsika Izy. (...) 

  Ny fikambanan'ny herin'i Satana manontolo, dia tsy afaka handresy fanahy iray izay miantoraka amim-pahatokiana eo amin'i Kristy: "Mampahatanjaka ny reraka Izy, ary izay kely hery dia omeny hery be."—HF, tt. 152,153. 

  Please publish modules in offcanvas position.