Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Fitiavana mandrakizay

  "Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona hianareo, dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny Rainareo."-- Mat. 6:15. 

  Mofon'aina:

  Rehefa mihodina ka manala ny masontsika tsy hijery ny tsy fahatanterahan'ny olombelona isika, fa mibanjina kosa an'i Jesosy, dia rnisy fanovana avy amin'Andriamanitra maka toerana ao amin'ny toetra amam-panahintsika. (...) Amin'izay aoka ny ezaka ataonao mba hanandratana an'i Jesôsy . Aoka ny mason'ny saina hitodika ho eo amin'ny "Zanak 'ondrin 'Andriamanitra, Izay manaisotra ny fahotan 'izao tontolo izao". Raha miditra amin'izany asa izany ianao dia tsarovy fa "izay mampibebaka ny mpanota hiala amin 'ny lalan 'ny fahadisoany dia hamonjy fanahy tsy ho faty sady hanarona heloka be." (...)

  Tsy misy na inona na inona afaka manamarina fanahy tsy mahay mamela heloka. Izay tsy mamindra fo amin'ny hafa dia mampiseho fa ny tenany koa aza tsy mpiray amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mamela heloka. Ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra dia misarika ny fon 'ilay nanana fahadisoana ho eo akaikin'Ilay Fitiavana tsy manam-petra. Mikoriana ao amin'ny fanahin'ny mpanota ny fiboiboiky ny fangorahan'Andriamanitra, ary avy ao dia mankany amin'ny fanahin'ny hafa. Ny toetra antra sy ny famindrampo izay nahariharin'i Kristy teo amin'ny fiainany sarobidy dia ho hita eo amin'ireo izay tonga mpiray amin'ny fahasoavany. Fa "raha misy kosa tsy manana ny Fanahin'i Kristy,  dia tsy Azy izy". Vahiny amin'ny fiainan'Andriamanitra izy, ary tsy mendrika afa-tsy ny misaraka mandrakizay.

  Marina fa mety ho nandray famelan-keloka indray mandeha izy; fa ny toe-tsainy tsy mamindra fo dia mampiseho fa raha ny tena marina dia manda ny fitiavan'Andriarnanitra mamela izy. Nampisaraka ny tenany tamin' Andriamanitra izy, ary eo amin'ny toerana misy azy talohan'ny namelana ny helony ihany izy.(...) 

  Nefa ny lesona lehibe entin'ny fanoharana dia mamelabelatra ny fahasamihafan'ny famindrampon' Andriamanitra amin'ny fahamafisan'ny fon'ny olona; ary amin'izany ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra dia mampiseho amintsika izay tokony ho fatran'ny famin-drampontsika (...) 

  Ny fototry ny famelan-keloka rehetra dia hita eo amin'ilay fitiavan'Andriamanitra izay tsy mendrika ho antsika akory, nefa ny fihetsitsika amin'ny hafa dia mampiseho na noraisintsika ho antsika izany fitiavana izany na tsia (...). — HF, tt. 249, 250

  Please publish modules in offcanvas position.