Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Ilay Fanorenana

  "Fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao, dia Jesôsy Kristy." - 1 Kôr. 3:11. 

  Mofon'aina:

  Ny atao rehetra eo amin'ny fiainana, na tsy manan-danja firy aza, dia misy fiantraikany eo amin'ny famolavolana ny toetra avokoa. Ny toetra tsara dia sarobidy lavitra noho ny harena eto an-tany, ary ny asa famolavolana toetra no asa mendri-kaja indrindra azon'ny lehilahy sy vehivavy atao. 

  Ny toetra voavolavolan'ny toe-java-miseho dia miovaova ary tsy misy firindrana. Tsy manana tanjona na zava-kendrena ambony eo amin'ny fiainana ny olona manana toetra toy izany. Tsy manana hery miasa mangina tsara eo amin'ny toetran'ny hafa izy ireo. Anjoanjo no andehanany ary tsy manan-kery izy. 

  Irin'Andriarnanitra ny hanorenantsika toetra mifanaraka amin'ilay ohatra napetraka eo anoloantsika. Ilaintsika ny mandahatra tsikelikely ny biriky, manampy fahasoavana amin'ny fahasoavana, mizaha ny fahalemena eo amintsika ary manitsy izany araka ny torolalana nomena. Rehefa triatra ny rindrin'ny trano lehibe iray, dia fantatsika fa misy tsy mety amin'izany rafi-trano izany. Matetika no ahitana toy izany koa ny toetra aorintsika. Raha tsy arenina haingana ireny lesoka ireny dia hirodana ny trano rehefa tonga hipoaka izany ny tafio-drivotry ny fizahan-toetra.

  Nomen'Andriamanitra hery sy fahaiza-mandinika ary fotoana isika mba hanorenantsika toetra izay azony hasiana ny tombokasen 'ny fankasitrahany. Tian'Andriamanitra hanana toetra mendrika ny zanany tsirairay amin'ny fanaovana asa madio sy mendrika, ka amin'ny farany dia haneho rafitra mahitsy izany zanany izany, dia tempoly tsara voatra, izay homen'Andriamanitra sy ny olombelona voninahitra. 

  Tsy maintsy miorina eo amin'i Kristy isika eo am-pamolavolana ny toetrantsika. Izy no fanorenana azo antoka, dia fototra tsy azo hozongozonina. Tsy ho vitan'ny tafia-drivotry ny fakam-panahy sy ny fizahan-toetra ny manetsika ny trano miorina mafy eo ambonin'ny Vatolampy Mandrakizay.

  Izay maniry hitombo ho tonga trano tsara rafitra ho an'ny Tompo dia tsy maintsy mikolokolo ny fahaiza-manaony rehetra. Amin'ny fampiasana ny talenta araka ny tokony ho izy izany no hahafahan'ny toetra mivelatra amim-pirindrana tsara. Dia toy izany no anorenan-tsika eo amin'izany fototra izany ilay lazain'ny Tenin'Andriamanitra hoe: volamena, votafotsy, vatosoa, dia akora mahazaka ny fizahan-toetra amin'ny afon'Andriarnanitra manadio. I Kristy no ohatra ho antsika amin'ny famolavolana ny toetrantsika. - CG, tt. 165,166.

  Please publish modules in offcanvas position.