Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Sakaiza tiana indrindra

  "Tsy hataoko hoe mpanompo intsony hianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony; fa efa ataoko hoe sakaiza hianareo, satria izay rehetra reko tamin'ny Raiko no nambarako taminareo." - Jao. 15:15. 

  Mofon'aina:

  Hitako  fa tombontsoan'ny Kristianina ny misitraka ny asa lalina ataon'ny Fanahin' Andriamanitra ao  anatiny. Hameno ny fisainana ny fiadanana mamy avy any an-danitra, ary ho tianao ny hisaintsaina ny momba an'Andriamanitra sy ny lanitra. Hiravoravo amin'ireo teny fikasana be voninahitra ao amin'ny Teniny ianao. 

  Kanefa fantaro aloha fa eo arn-panombohana ny dia maha-Kristianina ianao. Fantaro fa ireo dingana voalohany mankany amin'ny fiainana mandrakizay no nataonao. Aoka tsy ho voafitaka. Manahy aho, eny fantatro fa maro aminareo no tsy mahalala akory ny atao hoe fivavahana. Nahatsapa fientanentanana sy karazam-pihetseham-po ianareo, kanefa tsy mbola hitanareo velively ny tena haratsin'ny fahotana. Tsy mbola tsapanareo mihitsy ny tsy fahatanterahana eo amin'ny toetranareo, ka tsy mbola nialanareo tamin'ny nenina mangidy ny lalan-dratsinareo. Tsy mbola maty ny amin'izao tontolo izao ianareo. Mbola tianareo ny fahafinaretany; tianareo ny miresaka momba ireo zavatra eo amin'izao tontolo izao. Rehefa ampidirina anefa ny momba ny fahamarinan'Andriamanitra dia tsy manan-kolazaina ianareo. Nahoana no mangina? Nahoana no miresaka rehefa ny momba izao fiainana izao, fa mangina kosa momba lohahevitra izay tena mahakasika anareo indrindra? — dia lohahevitra izay iankinan'ny fanahinareo manontolo? Tsy mitoetra ao anatinareo ny fahamarinan'Andriamanitra. (...) 

  Mijery ny fo Andriamanitra. "Fa avy amin'ny haben'ny ao am po no itenenan'ny vava." Hitako fa izao tontolo izao no tao am-pon'ny olona toy izany, fa tsy tao kosa ny fivavahan'i Jesôsy. Raha tia marina an'i Jesôsy mihoatra noho izao tontolo izao ireo mitonona ho Kristianina, dia ho tia miresaka ny momba Azy, Izay sakaiza tiany indrindra sy iraiketan'ny fitiavany lehibe indrindra. 

  Tonga namonjy ireo Izy rehefa nahatsapa izy ireo fa efa ho very sy ho faty. Nitodika Taminy izy ireo rehefa trotraky ny vesatry ny fahotana. Nesorin'i Kristy ny vesatry ny fahamelohany sy ny fahotany, noroahiny ny fahoriany sy ny alahelony, ary novany tanteraka ny fihetseham-pony. Ny zavatra tiany taloha dia halany ankehitriny, ary ny zavatra halany taloha dia tiany ankehitriny. SG, b. 2, tt„. 258,259

  Please publish modules in offcanvas position.