Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Mpisoronabe

   "Fa Mpisoronabe tahaka izao no miendrika ho antsika: dia Izay masina, tsy misy tsiny, tsy misy loto, voasaraka amin'ny mpanota ka natao avo noho ny lanitra." - Heb. 7:26. 

  Mofon'aina:

  Nahazo baiko i Mosesy raha mbola tany an-tendrombohitra niaraka tamin' Andriamanitra: "Asaovy manao fitoerana masina ho Ahy izy, dia honina eo aminy Aho"; ary nomena tamin'ny fahafenoany koa ny toromarika mikasika ny fanorenana ny fitoerana masina. Noho ny fihemoran'izy ireo dia verin'ny Isiraelita ny fitahian'ny fanatrehan'Andriamanitra ka nanjary tsy vita ilay fitoerana masina hahazoan'ny Tompo monina eo anatiny. Saingy rehefa azon'izy ireo indray ny fankasitrahan'ny lanitra dia niroso tamin'ny fanatanterahana ny baikon'Andriamanitra ilay mpitarika lehibe. 

  Nifidy olona Andriamanitra, izay nomeny fahaiza-manao sy fahendrena manokana, mba hanao ny asa fanorenana io trano masina io. Andriamanitra mihitsy no nanome an'i Mosesy ny drafitra hanorenana io fitoerana io, miaraka amin'ireo toromarika manokana momba ny refiny, ny endriny sy ny akora hanamboarana azy, mbamin'ireo fanaka rehetra tokony ho ao anatiny. Natao ho "tandindon'ny tena fitoerana masina" ity fitoerana masina nataon-tanana ity, "tandindon'ny zavatra any an-danitra" Heb. 9:24,23 — izany hoe endrik'ilay tempoly any an-danitra izay anaovan'i Kristy Mpisoronabentsika fanelanelanana ho an'ny mpanota, rehefa avy nanolotra ny ainy ho fanatitra Izy. Nasehon'Andriamanitra tamin'i Mosesy teo an-tendrombohitra ilay fitoerana masina any an-danitra, ka nibaiko azy Izy mba hanao ny zavatra rehetra araka ny endrika naseho azy. Noraketin'i Mosesy tamini-pitandremana avokoa izany toromarika rehetra izany, ka nampitainy tamin'ireo mpitarika. (...) Nilana fitaovana maro sy lafo vidy ny fanorenana ny fitoerana masina. Ny akora sarobidy sy lafo indrindra no notakina, kanefa ny fanatitra an-tsitrapo izany no nankasitrahan'Andriamanitra. Ny baikon'Andriamanitra izay naverin'i Mosesy tamin'ny fiangonana dia ity: "Avy amin'ny olona rehetra izay amporisihin'ny fony no handraisanareo ny fanatitra ho Ahy." Fanoloran-tena ho an'Andriamanitra sy toe-tsaina feno fahafoizan-tena no fepetra voalohany notakina tamin'ny fanomanana ilay toeram-ponenana ho an'ny Avo Indrindra. 

  Niara-nientana ny vahoaka manontolo ho setrin' izany. "Ary samy nanatona izy, dia izay rehetra nampahazotoin 'ny fony, ary izay rehetra namporisihin'ny fanahiny, ka nitondra ny fanatitra ho an 'i Jehôvah hanaovana trano-lay fihaonana sy ny fanompoana rehetra momba azy ary ny fitafiana masina." - CHS, tt. 34,35. 

  Please publish modules in offcanvas position.