Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Ilay Izy hatrizay

  "Hoy Jesôsy taminy: Lazaiko aminareo marina tokoa: Fony tsy mbola ary Abrahama, dia Izy Aho."— Jao. 8:58. 

  Mofon'aina:

  Nianaran'i Abrahama (...) ny lesona lehibe indrindra tsy mbola nomena ny olombelona mety maty. Nahazo valiny ny fivavahany mba hahita an'i Kristy talohan'ny nahafatesany. (...) Tamin'ny fileferany tanteraka no nahatonga azy ho afaka hahafantatra ny fahitana an'i Kristy, izay efa nomena azy. Naseho azy fa tamin'ny nanomezan'Andriamanitra ny Zanany lahy tokana mba hamonjena ny mpanota ho afaka amin'ny fahafatesana mandrakizay, dia fahafoizan-tena lehibe sy mahagaga mihoatra noho izay mety ho vitan'ny olona no nataony. 

  Ny fanandrarnana nataon'i Abrahàma dia mamaly ny fanontaniana hoe: "Inona no hoentiko manatona an 'i Jehovah sy miondrika eo ana trehan 'Andriamanitra, any amin'ny avo? Hanatona Azy mitondra fanatitra odorana sy ombilahy kely iray taona va aho? Ho sitrak'i Jehovah va ny ondrilahy arivoarivo, na renirano diloilo iray alina? Hanolotra ny lahimaloako noho ny fahadisoana va aho, na ny ateraky ny kiboko noho ny fahotan'ny fanahiko?" Ny tenin'i Abrahama hoe: "Anaka, Andriamanitra no hahita izay ondry hatao fanatitra odorana" sy ny nanomanan'Andriamanitra fanatitra ho solon' i Isàka, dia nanambara fa tsy misy olona afaka manao fanavotana ho an'ny tenany. Tsy ankasitrahan'Andriamanitra na oviana na oviana ny fomba fanaovan'ny Jentilisa fanatitra. Tsy misy ray tokony hanolotra ny zanany lahy na ny zanany vavy ho fanatitra noho ny ota. (...) 

  Tamin'ny alalan'ny fahorian'ny tenany, dia azon'i Abrahama atao ny mibanjina ny asa nanirahana ny Mpamonjy ho sorona. Tsy mety ho azon'ny Isiraely anefa izay tsy nahafaly indrindra ny fony feno avonavona. Tsy nitondra dikany lalina ho an'ny mpihaino Azy ny tenin'i Kristy momba an'i Abrahàma. Zava-baovao natao ho fanazimbazimbana fotsiny indray no hitan'ny Fariseo tamin'izany. Novaliany henjana sady narahiny hanihany izany hoe: "Tsy mbola ampy dimam-polo taona akory Hianao, ka dia efa nahita an 'i Abrahama va?

  Novalian'i Jesôsy tamin'ny fomba mendrika sy manetriketrika izany hoe: "Lazaiko aminareo marina tokoa: fony  tsy rnbola ary Abrahama, dia IZY AHO.

  Nangina ny mpivory. Ny anaran'Andriamanitra nampahafantarina an'i Mosesy mba hanambarana ny fanatrehany mandrakizay, dia nolazain'ilay raby galilianina fa anarany. (...)— IFM, tt. 506, 507

  Please publish modules in offcanvas position.