Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Mpanjakan’ny lanitra

  "Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba (...) no nanavotana anareo (...) fa ny ra soan'i Kristy, toy ny ran'ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentimpentina." 1Pet 1:18,19

  Mofon'aina:

  Nijery ireto biby tsy manan-tsiny natao fanatitra i Jesôsy, ary hitany ny nanaovan'ny Jiosy ireny fivoriambe ireny ho sehatry ny fandatsahan-clra sy ny habibiana. Ho solon'ny fibebahana noho ny fahotana feno fanetren-tena, dia nampitomboiny ny biby natao fanatitra, toy ny azo homem-boninahitra amin'ny fanompoana tsy atao amin'ny fo Andriamanitra. Efa nanamafy ny fony tamin'ny fitiavan-tena sy ny fitiavan-karena ny mpisorona sy ny mpanapaka. (...) Niseho ny fahatezeran'i Jesôsy, fantany fa tsy hankasitraka firy ny rany, izay efa hahidina ho an'ny fahotan'izao tontolo izao, ny mpisorona sy ny loholona toy ny nataony tamin'ny ran'ny biby izay nakoriany tsy an-kijanona. 

  Efa niteny nanohitra ireny fomba ireny Kristy tamin'ny nampilazainy an'i Samoela mpaminany hoe: "Sitrak'i Jehôvah moa ny fanatitra odorana sy ny fanatitra hafa alatsa-drà mihoatra noho ny mihaino ny feon'i Jehôvah? (...)". Ary Isaià (...) dia niteny tamin'izy ireo (...) hoe:"Mandrenesa ny tenin'i Jehôvah, ry mpitsaran'i Sodoma, mihainoa ny tenin'Andriamanitsika, ry vahoakan'i Gomora. Hataoko inona ny zavatra betsaka vonoinareo ho fanatitra? hoy Jehôvah. Misasà hianareo, diovy ny tenanareo, esory tsy ho eo anoloan'ny masoko ny ratsy fanaonareo, mitsahara, fa aza manao ratsy; mianara hanao ny tsara, diniho izay rariny, anaro ny mpampahory, omeo rariny ny kamboty, tsarao ny adin'ny mpitondratena," 

  Ilay nanome mihitsy ireo faminaniana ireo, no mamerina farany ny fampitandremana ankehitriny. Ho fanatanterahana ny faminaniana dia efa nanambara an'i Jesôsy ho mpanjakan'ny Isiraely ny vahoaka. Efa nandray ny fankalazana Azy lzy, ka nanaiky ny anarana amin'ny maha-Mpanjaka Azy. (...) 

  Nitety indray ny kianjan'ny tempoly, maty hasina ny maso matsilon'i Jesôsy. Nitodika tany Aminy ny fijery rehetra (...) samy gaga sy natahotra nijery an'Ilay nijoro teo anatrehany tamin'ny fahalehibeazan'ny Mpanjakan'ny lanitra. Namirapiratra avy tao amin'ny maha-olombelona ny maha-Andriamanitra, ka nanarona an'i Kristy tamin'ny fahamendrehana sy ny voninahitra tsy mbola naseho mihitsy teo aloha. (...) — IFM, tt. 627-629. 

  Please publish modules in offcanvas position.