Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Ny Mpampakatra

  "Mitsangàna, mihazavà, fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitr'i Jehôvah efa miposaka aminao." — Isa. 60:1.

  Mofon'aina:gag

  Omena ireo izay mivoaka hitsena ny Mpampakatra izany hafatra izany. Avy amin'ny hery sy ny voninahitra lehibe i Kristy. Avy amin'ny voninahitry ny tenany sy ny voninahitry ny Rainy Izy. Avy arahin'ny anjely masina rehetra Izy. Raha mbola milentika ao anaty haizim-pito izao tontolo izao, dia hisy fahazavana ao amin'ny toerana rehetra misy ny olona masina. Ho hitany miavaka ny fahazavana voalohany avy amin'ny fisehoany fanindroany. Handefa taratra mazava ny famirapiratany, ka higagana eo amin'ireo rehetra izay nanompo Azy i Kristy Ilay Mpanavotra. Raha handositra ny tavany ny ratsy fanahy, dia hifaly kosa ny mpanaraka an'i Kristy. Ny patriarka Jôba, raha nitazana ny fotoana fiavian'i Kristy, dia nanao hoe: "Eny, izaho no hahita Azy, ary ny masoko no hijery, fa tsy olon-kafa." Sakaiza niara-dia isan'andro sy nifankazatra taminy i Kristy, ho an'ireo mpanaraka Azy mahatoky. Efa niaina tamin'ny firaisana ety sy mitohy tamin' Andriamanitra izy ireo. Efa niposaka taminy ny voninahitry ny Tompo. Efa nitaratra teo aminy ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesôsy Kristy. Miravoravo eo amin'ny tara-pahazavany feno famirapiratana ny amin'ny fahalehibeazan'ny lanitra izy. Voaomana  ho amin'ny firaisan'ny mponin'ny lanitra izy, satria efa nanana ny lanitra tao am-pony.  

  Amin'ny loha miandrandra, hazavan'ny taratra mamiratr'Ilay masoandron'ny fahamarinana, tretrika amin'ny fiheverana fa efa hipaika ny oran'ny fanavotana dia hitsena ny Mpampakatra izy ka hanao hoe: "Indro Andriamanitsika, nandrasantsika hamonjy antsika." 

  "Dia nahare feo tahaka ny an'ny vahoaka betsaka aho, sy tahaka ny firohondrohon'ny rano be, ary tahaka ny fikotroky ny kotrokorana mafy, nanao hoe: Haleloia! Fa ny Tompo Andriamanitsika, dia ny Tsitoha, no Mpanjaka. Aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka hanome voninahitra Azy; fa tonga ny fampakaram-badin'ny Zanak'ondry, ka efa niomana ny vadiny." —HF, tt. 439, 440.

  Please publish modules in offcanvas position.