Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Feon’Andriamanitra

  "Tonga tany amin'ny Azy Izy, fa ny Azy tsy nandray Azy." Jao. 1:11.

  Mofon'aina:

  Tonga tamin'ny fahefan'Andriamanitra i Jesôsy nitondra ny endriny, nanatanteraka ny teniny, ary nitady ny voninahiny, nefa tsy neken'ireo mpitarika an'i Isiraely Izy; fa rehefa hisy hafa ho avy, mampiseho ny toetra amam-panahin'iKristy nefa atosiky ny sitrapon' ny tenany sy mitady ny voninahitry ny tenany, dia horaisiny. Nahoana kosa àry? Satria izay mitady ny voninahitry ny tenany, dia mifanaraka amin'ny faniriana hanandra-tena ao amin'ny hafa. Ny antso toy izany no azon'ny Jiosy novaliana. Handray mpampianatra sandoka izy ireo satria manasohaso ny avonavony izany amin'ny fanekeny ny hevitra sy ny lovan-tsofina nankamamiany. Tsy mifanandrify amin'ny heviny kosa ny fampianaran'i Kristy. (...) 

  Moa ve tsy izany koa no miverina amin'ny androntsika? Moa ve tsy maro, na dia ireo mpitarika ara-pivavahana aza, no manamafy ny fony hanohitra ny Fanahy Masina, ka manjary tsy azony atao ny mahalala ny feon'Andriamanitra? Moa ve tsy mandà ny tenin'Andriamanitra izy mba hahazoany mitana ny lovan-tsofiny? 

  "Raha mba nino an'i Mosesy hianareo dia hino Ahv, satria nanoratra nilaza Ahy izy. Fa raha tsy mino izay nosoratany hianareo, hataonareo ahoana no fino ny teniko?" I Kristy no niteny tamin'ny Isiraely tamin'ny alalan'i Mosesy. Raha nihaino ny feon'Andriamanitra niteny tamin'ny alalan'io mpitarika lehibe io ireo, dia ho fantany izany feo izany tao amin'ireo fampianaran'i Kristy. Raha mino an'i Mosesy izy, dia ho nino koa Ilay nosoratan'i Mosesy. 

  Fantatr'i Jesôsy fa tapa-kevitra ny hanala ny ainy ireo mpisorona sy raby; nefa dia nohazavainy mazava tsara taminy ny maha-iray Azy amin'ny Ray, sy ny fifandraisany tamin'izao tontolo izao. Hitany fa tsy misy fialan-tsiny ny fanoherany Azy, nefa dia tsy tony ny fankahalany sy ny faniriany hamono Azy. Natahotra izy ireo raha hitany maso ny hery maharesy lahatra teo amin'ny asa fanompoany; notoheriny anefa ny antsony, ka nanidy tena tao amin'ny haizina izy. 

  Nivandravandra ny tsy nahombiazany tamin'ny nanodinany ny fahefan'i Kristy, na tamin'ny nanimbany ny sain'ny vahoaka ta hahalala; betsaka tamin'izy ireo no resy lahatra tamin'ny teniny.— IFM, tt. 214, 215

  Please publish modules in offcanvas position.