Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Mpanampy Tsitoha

   "Koa amin'izany dia miendrika mba hatao tahaka ny rahalahiny amin'ny zavatra rehetra lzy, mba ho Mpisoronabe mamindra fo sy mahatoky ny amin'Andriamanitra, mba hanaovany fanavotana noho ny heloky ny olona"- Heb. 2:17. 

  Mofon'aina:

  Mahatalanjona, eny, mahatalanjona loatra ka tsy mety takatry ny olombelona ny sorona nataon'ny Mpamonjy ho antsika, izay naseho ara-tandindona tamin'ireo fanatitra rehetra natao tamin'ny lasa ary koa tamin'ny alalan'ireo fanompoam-pivavahana natao tao amin'ny tabernakely. Nilaina ny nanaovana izany fanatitra izany. Rehefa tsapantsika fa nilaina ny nijaliany mba ho antoka ho an'ny mandrakizaintsika dia voakasika sy torotoro ny fontsika. Nanolo-tena Izy mba hanatanteraka ny famonjena antsika feno, tamin'ny fomba izay nahavaly ny fitakian'ny fahamarinan'Andriamanitra sy mifanaraka amin'ny fahamasinana ambony ananan'ny Lalàny.

  Tsy misy olona masina mihoatra Ilay Zanaka lahitokan'ny Ray afaka nanao ny fanatitra izay mahadio ny rehetra - na dia ny mpanota sy tsy mendrika indrindra aza- izay mandray ny Mpamonjy ho fanavotana ho azy sy mankatò ny lalàn'ny lanitra. Tsy ho namerina ny fankasitrahan'Andriarnanitra ho eo amin'ny zanak 'olombelona ny zavatra latsak'izany.

  Zo manao ahoana no nananan'i Kristy nahafahany nanafaka ny babo teo an-tanan'ilay fahavalo? Zo noho ny nanaovany fanatitra izay mahavaly ny fitakian' ireo fitsipiky ny fahamasinana mifehy ny fitondram-panjakan'ny lanitra izany. Tonga tety an-tany lzy mba ho Mpanavotra ny taranak'olombelona very, mba handresy ilay fahavalo fetsy, ary mba hamonjy izay mandray Azy ho Mpamonjy ny tenany tamin'ny alalan'ny fijoroany mafy tamin'ny fahamasinana. Teo an-kazo fijalian'i Kalvary no nandoavany ny sandan'ny fanavotana ny taranak'olombelona. Tamin'izany no nahazoany ny zo hanafaka ireo babo teo an-tanan'ilay mpamitaka lehibe izay niampanga ny fitondram-panjakan'Andriamanitra tamin'ny lainga ka niteraka ny fahalavoan'ny olombelona ary koa nanaisotra ny fiantsoana azy ireo ho olona mahatokin'ilay fanjakan' Andriamanitra be voninahina sy mandrakizay.

  Efa nefain'ny Mpamonjy ny onitra tokony ho naloantsika. Tsy misy na dia iray aza tokony ho andevon'i Satana. Mijoro eo anoloantsika amin'ny maha-Mpanampy Tsitoha Azy i Kristy. "Koa amin'izany dia miendrika mba hatao tahaka ny rahalahiny amin'ny zavatra rehetra rnba ho Mpisoronabe mamindra fo sy mahatoky ny amin'Andriamanitra, mba hanaovany fanavotana noho ny heloky ny olona. Fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahoriana nentiny, dia mahavonjy izay alaim-panahy koa Izy"- fleb, 2:17, 18.- S1M„ b. 1, ti. 309, 310. 

  Please publish modules in offcanvas position.