Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Kômandin’ny miaramilan’i Jehôvah

  "Jehôvah hiady ho anareo, fa hianareo kosa hangina."- Eks. 14:14. 
  Mofon'aina:

  Misaintsaina momba ny fampianaran'i Kristy sy ny teny fikasana nataony aho, izay manao hoe: "Tsy hamela anareo ho kamboty aho; hankaty aminareo Aho"- Jao. 14:18. Natao hikambana amin'ny ezaka ataon'ny olombelona ny fiasan'ny Fanahy Masina, ary ny lanitra manontolo no mirotsaka amin'ny asa fanomanana ny olona mba hahajoro amin'ny andro farany. Akaiky ny farany, ary irintsika ny hibanjina eo anoloantsika ilay tontolo ho avy. Mameno ny fivavahako ny hahatonga ny fiangonana hifoha amin'ny torimasony ara-pitondrantena ary hanao ezaka matotra sy asa feno fifantohana. Enga anie ka ho hitan'izy ireo sy ho takany fa ao anatin'izao fifanandrinana farany izao dia mitarika ny tafiky ny lanitra Ilay Kômandin'ny miaramilan'i Jehôvah, ary miditra ao anatin'ny laharana sy miady ny adintsika. Hisy ireo izay hihemotra, miomana ny amin'izany isika. "Avy amintsika izany no niala ireo, nefa tsy mba namantsika izy"- 1 Jao. 2:19. "Ny zavatra rehetra tsy nambolen'ny Raiko Izay any an-danitra dia hongotana"« Mat. 15:13.

  Nohazavain'ny Voninahiny tamin'ny alalan'ireo anjely, dia ny anjely maherin'ny lanitra ny tany; ary Izy niantso tamin'ny feo mahery nanan hoe: "Rava! rava Babylona lehibe!"- Apôk. 18:1, 2. Endrey, iriko tokoa ny hifohazan'ny fiangonana sy ny hamirapiratany satria ny voninahitry ny Tompo no eo aminy. Inona no tsy azontsika atao ao amin'Andriamanitra raha toa ny olona rehetra manao izay tsara indrindra mety ho vitany! "Fa raha misaraka amiko kosa ianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona,"- Jao. 15:5. 

  Ho kivy sy ho ketraka ao amin'ny ady isika raha tsy tohanan'ny herin'Andriamanitra. Hitombo hery ny fiasan'ny ratsy amin'ny endriny rehetra. Hanambatra ny heriny amin'ireo ratsy fanahy ny anjely ratsy; ary satria niady tsy an-kijanona izy ireo no sady nahazo traikefa tamin'ny fomba mahomby indrindra amin'ny famitahana sy ny ady, ary natanjaka nandritra ny taonjato maro, dia tsy hilavo lefona izy ireo mandrina ny fifanandrinana lehibe farany fa tsy maintsy hitolona mafy. Tsy maintsy hiaraka amin'ny andaniny na ny ankilany izao tontolo izao. Hiadiana ny adin'i Haramagedona. Tsy misy tokony hatory na dia iray aza amintsika amin'izany andro izany. Aoka isika tsy hatory fa hiambina tsara, tahaka ireo virijina hendry ka hanana diloilo ao anatin'ny fanalantsika. Inona moa izany? Fahasoavana! Aoka ho amintsika ny herin'ny Fanahy Masina, ary ny Kômandin'ny miaramilan'i Jehôvah dia hijoro hitarika ireo anjelin'ny lanitra ho amin'ny ady.- L 112,1890

  Please publish modules in offcanvas position.