Vaovao Madagasikara

  Actualités mondiales

  Fil d'actualité introuvable

  Fanafody lehibe ho an’ny fahotana

  "Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao"- Jao. 3:17. 

  Mofon'aina:

  Hoy i Kristy tamin'ny mpianany: "Hianareo no fahazavan'izao tontolo izao." Tahaka ny iposahan'ny masoandro eny amin'ny lanitra mba hameno hazavana an'izao tontolo izao amin'ny famirapiratany, dia toy izany koa no tokony hanapariahan'ny mpanara-dia an'i Jesôsy ny fahazavan'ny fahamarinana eo amin'ireo izay mandeha ao anatin'ny haizin'ny fahadisoan-kevitra sy ny finoanoam-poana. Raha ireo mpanara-dia an'i Kristy, amin'ny maha-izy azy, dia tsy manana fahazavana. Ny fahazavan'ny lanitra no mirotsaka amin'izy ireo, izay asehony taratra amin'izao tontolo izao. (...)

  Omena maimaimpoana ny olona rehetra ny fahazavan'ny fiainana. Hotarihin'ny fahazavana mamirapiratr'ilay Masoandron'ny Fahamarinana ireo rehetra maniry izany. I Kristy no fanafody lehibe ho an'ny fahotana. Tsy misy afaka manao ny toe-javatra iainany, ny fanabeazana azony, ny fihetseham-pony ho fialan-tsiny ho an'ny fiainana ao anatin'ny fikomiana amin'Andriamanitra. Ny safidy malalaka ananany no mahatonga ny mpanota ho toy izany. Hoy ny Mpamonjintsika: "Ary izao no fanamelohana, fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava, satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ny ratsy dia mankahala sady tsy manatona ny mazava, fandrao hita miharihary ny asany." (...) 

  Rehefa ambara ireo fitakian'Andriamanitra, dia haneho ny tena toetrany marina ireo mankamamy ny fahotana ka hahita fifaliana amin'ny fanondroana ny fahadisoana sy izay tsy mety ataon'ireo mitonona ho Kristianina. Fanahy iray ihany no manetsika azy ireo tahaka an'i Satana tompony, izay ambaran' ny Baiboly ho "mpiampanga ny rahalahy." Raha vao misy tatitra ratsy atao, dia haingana tokoa ny fanitarana izany sy hampitana izany amin'ny hafa! Firifiry ireo izay ho faly noho ny amin'izany, tahaka ny voltora mitangorona eo amin'ny antontam-pako. (...)

  Ny tena Kristianina, "izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava, mba haseho ny asany, fa atao amin 'Andriamanitra izany."Ny. fiainany araka an'Andriamanitra sy ny resaka feno fahamarinana ataony dia vavolombelona miampanga ny ota sy ny mpanota isan'andro. Fanehoana velon'ny fahamarinana izay ambarany izy. Ambaran'i Jesôsy fa tsy mahamenatra Azy ny hiantso ireo mpanara-dia Azy amin'ny fo ireo hoe rahalahy. Ireo rehetra hahazo ny fiainana mandrakizay dia haneho fahazotoana sy fanoloran-tena eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ety. (...) Ny fanaovana ny adidy dia midika ho fanaovana izany amin'ny fo sy amin-tahotra. Manaraka ny hazavana izy ireo rehefa mitaratra eo amin'ny lalany izany, ka tsy heveriny akory izay ho vokatr'izany. Ilay Andriamanitry ny fahamarinana no eo anilany ary tsy handao azy na oviana na oviana.- ST, 9 Marsa 1882. 

  Please publish modules in offcanvas position.